Visa allt om Aktiebolaget Bollnäs Bostäder

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 256 499 253 802 252 202 246 786 240 716 237 685 232 534 227 531 221 338 216 736
Övrig omsättning 5 002 3 762 3 032 3 003 2 662 2 878 2 394 4 881 4 152 3 958
Rörelseresultat (EBIT) 25 271 26 970 26 691 20 984 24 621 26 257 29 105 30 970 32 967 27 863
Resultat efter finansnetto 20 267 19 563 18 824 13 198 14 975 14 352 14 299 13 279 15 195 10 480
Årets resultat 5 435 16 182 7 900 1 460 2 368 5 054 11 875 11 317 12 369 8 047
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 794 046 780 284 804 821 775 529 759 601 727 174 731 988 728 714 685 919 676 678
Omsättningstillgångar 103 745 96 561 36 677 27 445 8 602 68 770 43 710 40 363 27 617 26 351
Tillgångar 897 791 876 845 841 497 802 974 768 202 795 943 775 698 769 077 713 536 703 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 460 213 951 197 769 182 009 171 188 158 680 146 606 134 731 118 964 106 853
Obeskattade reserver 12 500 13 100 14 500 15 800 16 800 17 900 18 900 20 100 21 497 22 697
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 591 895 592 165 577 355 547 355 522 895 562 445 562 445 561 905 522 355 523 395
Kortfristiga skulder 62 936 57 629 51 873 57 810 57 319 56 918 47 747 52 341 50 719 50 084
Skulder och eget kapital 897 791 876 845 841 497 802 974 768 202 795 943 775 698 769 077 713 536 703 030
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 633 1 566 1 539 1 384 1 353 1 316 1 293 1 217 1 222 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 858 19 650 19 786 41 678 18 585 18 356 15 806 14 341 14 340 14 506
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 967 8 452 9 656 9 202 7 869 7 326 6 617 6 296 5 812 6 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 501 257 564 255 234 249 789 243 378 240 563 234 928 232 412 225 490 220 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 49 48 49 47 48 39 40 38 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 130 5 180 5 254 5 036 5 122 4 952 5 962 5 688 5 825 5 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 605 645 1 067 592 562 608 546 562 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 224 68 468 38 644 37 303 59 971 60 030 62 444 62 184 60 361 55 090
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,06% 0,63% 2,19% 2,52% 1,28% 2,22% 2,20% 2,80% 2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,91% 3,11% 3,24% 2,68% 3,28% 3,37% 3,82% 4,15% 4,71% 4,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,18% 10,74% 10,80% 8,73% 10,47% 11,30% 12,76% 14,04% 15,19% 13,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,44% 13,70% 14,17% 12,08% 13,93% 14,36% 16,43% 15,79% 17,83% 15,63%
Rörelsekapital/omsättning 15,91% 15,34% -6,03% -12,30% -20,24% 4,99% -1,74% -5,26% -10,44% -10,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,76% 25,57% 24,85% 24,20% 23,99% 21,69% 20,80% 19,56% 19,02% 17,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,84% 167,56% 70,71% 47,47% 15,01% 120,82% 91,55% 77,12% 54,45% 52,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!