Visa allt om Processbemanning Svenska AB
Visa allt om Processbemanning Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 64 990 47 597 29 573 28 019 19 040 15 497 9 597 6 589 241 0
Övrig omsättning 136 8 13 8 12 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 901 5 610 3 919 3 301 1 715 2 031 1 244 569 0 0
Resultat efter finansnetto 6 871 5 527 3 895 3 341 1 754 2 055 1 246 570 0 0
Årets resultat 5 340 4 276 3 015 2 588 1 351 1 440 883 418 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 280 417 580 160 216 109 137 377 377
Omsättningstillgångar 19 089 16 577 9 634 9 511 5 252 5 344 4 249 2 268 191 0
Tillgångar 19 398 16 858 10 051 10 091 5 412 5 561 4 357 2 405 568 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 441 4 376 3 116 2 689 1 591 1 751 1 411 728 377 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 957 12 481 6 935 7 402 3 821 3 710 2 947 1 677 191 0
Skulder och eget kapital 19 398 16 858 10 051 10 091 5 412 5 561 4 357 2 405 568 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 509 427 94 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 94 -
Löner till övriga anställda - 30 989 18 975 18 029 12 354 9 723 5 520 3 815 18 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 9 502 5 453 5 233 3 645 2 629 1 738 1 206 35 0
Utdelning till aktieägare 5 340 4 276 3 016 2 588 1 390 1 400 1 100 200 67 0
Omsättning 65 126 47 605 29 586 28 027 19 052 15 503 9 597 6 589 241 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 126 78 50 49 36 30 19 16 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 516 610 591 572 529 517 505 412 241 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 521 490 476 446 415 411 346 147 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 056 5 747 4 081 3 421 1 772 2 068 1 272 571 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,54% 60,95% 5,55% 47,16% 22,86% 61,48% 45,65% 2 634,02% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,60% 33,48% 39,45% 33,11% 32,58% 36,99% 28,62% 23,70% 0,00% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,63% 11,86% 13,41% 11,92% 9,26% 13,27% 12,99% 8,65% 0,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,90% -
Rörelsekapital/omsättning 7,90% 8,61% 9,13% 7,53% 7,52% 10,54% 13,57% 8,97% 0,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,05% 25,96% 31,00% 26,65% 29,40% 32,81% 32,38% 30,27% 66,37% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,77% 132,82% 138,92% 128,49% 137,45% 144,04% 144,18% 135,24% 100,00% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...