Visa allt om Borås Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 61 937 58 822 60 123 57 624 49 698 43 789 36 395 39 384 39 143 34 996
Övrig omsättning 1 092 215 430 79 101 137 11 55 47 385
Rörelseresultat (EBIT) 2 329 3 739 935 3 338 4 027 3 914 972 2 028 2 268 1 290
Resultat efter finansnetto 1 734 3 246 413 2 847 3 546 3 586 647 1 589 1 858 1 024
Årets resultat 55 5 -1 1 027 1 672 1 089 13 10 93 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 286 52 734 51 793 52 446 46 441 36 300 31 581 34 445 28 781 27 102
Omsättningstillgångar 11 678 10 643 9 752 8 828 9 417 8 445 7 197 6 524 7 586 8 914
Tillgångar 83 964 63 377 61 545 61 274 55 858 44 745 38 778 40 969 36 367 36 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 792 10 737 10 732 10 733 9 706 8 033 6 944 6 931 6 921 6 828
Obeskattade reserver 24 935 20 585 15 950 18 450 16 940 15 550 13 370 12 745 11 178 9 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 039 19 516 23 101 20 470 18 041 12 020 11 805 14 450 11 411 11 538
Kortfristiga skulder 19 198 12 539 11 762 11 621 11 171 9 141 6 659 6 844 6 856 8 210
Skulder och eget kapital 83 964 63 377 61 545 61 274 55 858 44 745 38 778 40 969 36 367 36 016
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 16 - 71 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 890 9 589 9 009 8 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 414 3 107 2 886 2 768
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 029 59 037 60 553 57 703 49 799 43 926 36 406 39 439 39 190 35 381
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 37 38 35 31 29 25 25 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 548 1 590 1 582 1 646 1 603 1 510 1 456 1 575 1 566 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 561 543 581 559 544 557 530 497 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 021 12 016 9 703 10 111 9 539 7 837 5 671 6 454 6 500 4 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,30% -2,16% 4,34% 15,95% 13,49% 20,32% -7,59% 0,62% 11,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,77% 5,90% 1,52% 5,45% 7,21% 8,76% 2,52% 4,98% 6,26% 3,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,76% 6,36% 1,56% 5,79% 8,10% 8,95% 2,68% 5,18% 5,81% 3,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,14% -3,22% -3,34% -4,85% -3,53% -1,59% 1,48% -0,81% 1,86% 2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,02% 42,28% 37,65% 41,00% 41,03% 45,06% 44,80% 41,18% 43,01% 38,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,35% 68,53% 67,42% 61,31% 71,00% 76,86% 88,47% 76,75% 93,20% 92,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!