Visa allt om FIG Metall Aktiebolag
Visa allt om FIG Metall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 63 907 53 618 58 883 53 770 49 703 48 887 53 324 42 213 45 190 53 445
Övrig omsättning 308 113 321 557 1 256 905 166 16 487 77
Rörelseresultat (EBIT) 2 911 1 858 6 537 4 124 4 274 1 655 4 883 1 863 -210 1 544
Resultat efter finansnetto 2 911 1 850 6 496 4 091 4 252 1 543 4 826 1 770 -378 1 274
Årets resultat 1 615 4 328 3 497 2 123 2 432 773 2 738 745 539 21
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 951 23 866 24 959 21 439 20 629 21 659 20 747 21 271 20 200 21 571
Omsättningstillgångar 35 189 33 761 34 421 32 646 29 732 24 966 25 925 19 852 19 825 20 729
Tillgångar 61 140 57 627 59 380 54 085 50 361 46 625 46 672 41 123 40 025 42 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 269 40 654 36 327 32 577 30 454 28 023 27 249 24 511 23 766 23 227
Obeskattade reserver 9 585 8 777 12 495 10 515 9 170 8 242 7 760 6 672 5 944 5 017
Avsättningar (tkr) 288 214 142 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 948 3 948 3 948 3 948 3 800 4 000 4 200 4 200
Kortfristiga skulder 8 997 7 981 8 468 7 045 6 789 6 412 7 863 5 940 6 115 9 856
Skulder och eget kapital 61 140 57 627 59 380 54 085 50 361 46 625 46 672 41 123 40 025 42 300
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 747 602 628 588 476 513 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 487 14 211 13 874 12 387 11 079 10 921 11 107 10 002 11 133 11 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 111 5 352 4 981 4 649 4 332 4 018 4 287 3 885 4 541 4 806
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 215 53 731 59 204 54 327 50 959 49 792 53 490 42 229 45 677 53 522
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 39 46 43 41 41 40 36 41 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 559 1 375 1 280 1 250 1 212 1 192 1 333 1 173 1 102 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 509 417 429 388 376 401 404 401 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 368 5 523 9 626 7 469 7 326 4 690 7 526 4 153 2 098 4 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,19% -8,94% 9,51% 8,18% 1,67% -8,32% 26,32% -6,59% -15,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,76% 3,23% 11,06% 7,77% 8,67% 3,77% 10,56% 4,55% -0,38% 3,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,56% 3,47% 11,15% 7,82% 8,79% 3,59% 9,24% 4,43% -0,33% 2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,16% 66,43% 65,00% 64,11% 65,68% 62,69% 61,07% 65,21% 59,41% 56,67%
Rörelsekapital/omsättning 40,98% 48,08% 44,08% 47,61% 46,16% 37,95% 33,87% 32,96% 30,34% 20,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,36% 82,43% 77,59% 75,40% 73,89% 73,13% 70,64% 71,56% 70,07% 63,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,36% 228,23% 225,32% 275,57% 262,88% 209,59% 166,34% 148,03% 150,91% 84,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...