Visa allt om WSP Sverige AB
Visa allt om WSP Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 114 420 3 264 400 2 809 000 2 680 300 2 663 000 2 553 300 2 337 800 2 234 800 2 248 300 2 035 800
Övrig omsättning 10 372 25 600 22 300 20 000 15 400 16 900 15 000 15 800 14 600 15 500
Rörelseresultat (EBIT) 242 238 237 100 261 000 263 500 221 500 220 200 217 300 231 800 185 700 157 400
Resultat efter finansnetto 263 131 265 300 288 300 286 800 215 900 213 600 208 300 225 600 181 400 164 500
Årets resultat 204 050 154 700 165 100 203 300 179 700 148 600 149 700 158 300 129 400 113 300
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 389 745 1 321 500 1 370 500 1 353 400 1 186 800 958 100 893 500 911 300 656 300 571 200
Omsättningstillgångar 1 351 945 968 100 736 700 809 500 706 100 720 200 652 000 548 600 621 900 565 800
Tillgångar 2 741 690 2 289 600 2 107 200 2 162 900 1 892 900 1 678 300 1 545 500 1 459 900 1 278 200 1 137 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 300 196 1 219 600 1 144 500 1 259 300 1 056 000 876 300 746 000 640 400 525 900 415 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0 -400 0 0 300 700 1 000
Avsättningar (tkr) 458 000 400 800 364 400 331 400 317 500 317 300 288 600 273 600 256 200 228 500
Långfristiga skulder 26 550 36 800 9 100 2 500 2 500 4 200 0 0 3 400 5 800
Kortfristiga skulder 956 944 632 400 589 000 569 700 517 300 480 500 510 900 545 600 492 000 486 400
Skulder och eget kapital 2 741 690 2 289 600 2 107 200 2 162 900 1 892 900 1 678 300 1 545 500 1 459 900 1 278 200 1 137 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 382 5 800 8 200 8 900 11 400 6 100 4 300 4 500 4 000 3 800
Varav tantiem till styrelse & VD 1 250 1 000 2 000 1 600 2 200 1 700 1 600 1 500 1 300 1 000
Löner till övriga anställda 1 787 056 1 405 700 1 255 200 1 169 300 1 140 200 1 075 900 973 300 943 300 925 700 852 200
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 611 084 653 300 583 300 528 300 521 500 503 400 463 100 431 400 436 500 413 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 124 792 3 290 000 2 831 300 2 700 300 2 678 400 2 570 200 2 352 800 2 250 600 2 262 900 2 051 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 391 2 846 2 506 2 376 2 347 2 239 2 106 2 078 2 048 1 946
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 937 1 147 1 121 1 128 1 135 1 140 1 110 1 075 1 098 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 791 765 745 741 739 716 693 704 689
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 347 009 304 400 302 300 301 200 259 500 256 600 259 300 283 000 238 700 207 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,04% 16,21% 4,80% 0,65% 4,30% 9,22% 4,61% -0,60% 10,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,91% 11,94% 14,20% 13,61% 11,81% 13,20% 14,09% 15,99% 14,88% 15,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,60% 8,37% 10,65% 10,98% 8,39% 8,68% 9,32% 10,45% 8,46% 8,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,60% 10,28% 5,26% 8,95% 7,09% 9,39% 6,04% 0,13% 5,78% 3,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,42% 53,27% 54,32% 58,22% 55,79% 52,21% 48,27% 43,87% 41,14% 36,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,77% 125,65% 106,91% 142,09% 121,09% 149,89% 105,44% 80,10% 101,02% 90,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 966 961 3 205 300 2 900 400 2 780 100 2 770 300 2 577 500 2 358 400 2 293 700 2 314 700 2 048 600
Övrig omsättning 10 366 25 600 22 300 20 000 15 400 16 600 15 000 15 800 14 600 15 500
Rörelseresultat (EBIT) 8 989 100 500 148 600 166 600 164 500 177 200 195 200 190 500 116 100 130 800
Resultat efter finansnetto 29 752 129 500 176 000 189 100 158 400 165 300 174 000 183 800 109 300 106 600
Årets resultat 22 497 52 000 76 000 161 800 79 900 110 200 119 400 128 500 69 800 66 400
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 293 953 1 384 800 1 370 500 1 341 500 1 169 800 955 100 888 900 914 100 652 900 564 100
Omsättningstillgångar 868 900 729 900 624 300 727 400 625 000 589 900 537 100 433 200 489 100 430 600
Tillgångar 2 162 853 2 114 700 1 994 800 2 068 900 1 794 800 1 545 000 1 426 000 1 347 300 1 142 000 994 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 538 428 900 456 900 662 500 500 700 419 700 327 900 252 800 169 800 118 000
Obeskattade reserver 12 571 10 200 7 400 3 600 46 800 8 100 4 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 174 493 174 100 173 100 167 300 166 100 163 400 148 500 142 000 138 100 124 100
Långfristiga skulder 26 550 38 900 11 300 2 500 2 500 24 100 20 000 17 100 14 600 17 200
Kortfristiga skulder 1 764 701 1 462 600 1 346 100 1 233 000 1 078 700 929 700 925 400 935 400 819 500 735 400
Skulder och eget kapital 2 162 853 2 114 700 1 994 800 2 068 900 1 794 800 1 545 000 1 426 000 1 347 300 1 142 000 994 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 382 5 800 8 200 8 900 11 400 6 100 4 300 4 500 4 000 3 400
Varav tantiem till styrelse & VD 1 250 1 000 2 000 1 800 2 200 1 700 1 600 1 500 1 300 1 000
Löner till övriga anställda 1 787 056 1 405 700 1 252 500 1 169 300 1 140 200 1 070 300 969 000 937 000 919 400 848 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 611 084 653 300 581 900 1 169 300 521 800 500 000 462 700 430 900 435 900 412 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 977 327 3 230 900 2 922 700 2 800 100 2 785 700 2 594 100 2 373 400 2 309 500 2 329 300 2 064 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 759 2 846 2 506 2 376 2 347 2 239 2 106 2 078 2 048 1 941
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 055 1 126 1 157 1 170 1 180 1 151 1 120 1 104 1 130 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 759 764 745 740 736 713 689 700 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 878 141 900 183 700 199 200 197 300 208 600 232 200 235 300 164 400 175 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,76% 10,51% 4,33% 0,35% 7,48% 9,29% 2,82% -0,91% 12,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,76% 6,47% 9,36% 9,50% 9,27% 11,20% 12,87% 14,23% 10,31% 11,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,96% 4,27% 6,44% 7,07% 6,00% 6,72% 7,78% 8,36% 5,08% 5,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,58% -22,86% -24,89% -18,19% -16,38% -13,18% -16,46% -21,89% -14,27% -14,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,99% 20,66% 23,19% 32,16% 29,82% 27,55% 23,21% 18,76% 14,87% 11,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,24% 49,90% 46,38% 58,99% 57,94% 63,45% 58,04% 46,31% 59,68% 58,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...