Visa allt om Rikspersienn i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Rikspersienn i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 211 5 876 5 730 4 086 3 351 3 223 3 287 2 809 3 061 3 451
Övrig omsättning 109 - - - - 49 16 11 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 966 451 772 270 267 328 249 66 128 321
Resultat efter finansnetto 966 451 771 274 267 329 252 80 130 325
Årets resultat 563 324 497 237 159 185 134 62 77 228
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 32 59 126 164 209 255 314 375 304
Omsättningstillgångar 2 503 1 948 2 206 1 611 1 252 1 191 1 064 975 943 1 439
Tillgångar 2 508 1 980 2 265 1 737 1 415 1 400 1 319 1 289 1 319 1 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 036 974 1 149 853 765 750 692 685 743 758
Obeskattade reserver 740 504 473 340 378 327 249 179 183 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 503 643 544 272 323 377 425 392 824
Skulder och eget kapital 2 508 1 980 2 265 1 737 1 415 1 400 1 319 1 289 1 319 1 743
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 289 276 242 204 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 321 1 138 1 046 871 804 546 557 592 523 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 538 392 294 322 257 226 249 221 334 329
Utdelning till aktieägare 700 500 500 200 150 143 128 127 120 92
Omsättning 7 320 5 876 5 730 4 086 3 351 3 272 3 303 2 820 3 064 3 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 803 1 959 1 910 2 043 1 117 1 074 1 096 936 1 020 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 519 458 602 355 358 363 352 356 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 026 544 830 307 311 374 294 127 188 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,72% 2,55% 40,23% 21,93% 3,97% -1,95% 17,02% -8,23% -11,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,56% 22,78% 34,08% 15,77% 18,87% 23,50% 22,52% 6,36% 9,93% 18,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,41% 7,68% 13,47% 6,71% 7,97% 10,21% 9,04% 2,92% 4,28% 9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,55% 47,70% 52,18% 54,58% 54,85% 56,59% 55,13% 54,93% 57,40% 50,77%
Rörelsekapital/omsättning 24,57% 24,59% 27,28% 26,11% 29,25% 26,93% 20,90% 19,58% 18,00% 17,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,32% 69,05% 67,02% 64,38% 73,75% 70,79% 66,38% 63,38% 66,32% 50,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 336,66% 375,75% 333,59% 270,77% 388,97% 282,04% 225,20% 164,24% 174,49% 145,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...