Visa allt om Ånhammars Säteri Aktiebolag
Visa allt om Ånhammars Säteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 493 7 932 9 254 8 465 9 643 8 315 8 608 8 061 8 109 6 487
Övrig omsättning 333 59 54 175 129 162 560 293 114 217
Rörelseresultat (EBIT) 580 -52 274 975 475 -140 232 100 385 1
Resultat efter finansnetto 390 -185 104 763 193 -442 34 22 337 3
Årets resultat 27 47 74 285 193 -442 25 19 272 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 580 9 063 9 973 10 302 10 045 10 789 10 712 10 360 10 573 5 010
Omsättningstillgångar 4 628 3 949 4 122 4 201 4 201 5 100 5 044 4 450 5 492 4 736
Tillgångar 16 208 13 012 14 095 14 503 14 246 15 889 15 756 14 809 16 065 9 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 008 1 981 1 934 1 860 5 375 5 182 5 624 6 409 7 289 7 018
Obeskattade reserver 580 228 478 478 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 947 8 988 9 599 9 432 6 489 5 576 5 836 5 381 4 381 381
Kortfristiga skulder 2 674 1 816 2 085 2 733 2 382 5 131 4 296 3 019 4 394 2 347
Skulder och eget kapital 16 208 13 012 14 095 14 503 14 246 15 889 15 756 14 809 16 065 9 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 793 678 851 1 300 1 172 1 271 1 058 1 066 1 098
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 263 219 317 401 405 465 352 367 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 810 900 0
Omsättning 8 826 7 991 9 308 8 640 9 772 8 477 9 168 8 354 8 223 6 704
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 123 2 644 3 085 2 116 1 929 1 663 1 722 2 015 1 622 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 356 296 297 344 323 351 357 289 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 651 888 1 220 1 861 1 350 712 1 019 946 960 505
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,07% -14,29% 9,32% -12,22% 15,97% -3,40% 6,79% -0,59% 25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,63% -0,34% 2,04% 6,78% 3,54% -0,84% 1,50% 1,86% 2,43% 0,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,94% -0,55% 3,11% 11,61% 5,23% -1,61% 2,75% 3,42% 4,82% 0,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,36% 69,07% 56,29% 71,80% 66,93% 69,62% 67,27% 61,46% 73,50% 84,40%
Rörelsekapital/omsättning 23,01% 26,89% 22,01% 17,34% 18,86% -0,37% 8,69% 17,75% 13,54% 36,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,18% 16,59% 16,37% 15,40% 37,73% 32,61% 35,69% 43,28% 45,37% 72,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,38% 42,90% 58,03% 41,71% 46,18% 29,29% 39,41% 49,06% 48,20% 92,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...