Visa allt om Julita Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Julita Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 38 808 33 038 30 485 32 974 41 915 40 524 29 530 28 034 32 241 27 293
Övrig omsättning 102 481 2 178 629 802 234 538 491 174 296
Rörelseresultat (EBIT) 1 879 792 906 133 1 372 1 932 2 390 1 443 3 552 1 907
Resultat efter finansnetto 1 739 688 825 29 1 382 1 789 2 280 1 335 3 264 1 795
Årets resultat 1 567 302 691 322 632 1 356 1 483 867 2 328 912
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 278 7 014 6 070 6 755 9 881 7 598 8 876 9 712 10 655 10 416
Omsättningstillgångar 8 545 8 347 8 280 6 662 7 678 6 832 7 957 4 901 5 374 5 345
Tillgångar 18 823 15 360 14 351 13 418 17 559 14 430 16 833 14 614 16 029 15 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 079 2 512 3 210 3 520 4 290 4 658 4 534 3 983 4 669 3 241
Obeskattade reserver 2 467 2 751 2 534 2 677 3 104 2 559 2 757 2 520 2 427 2 435
Avsättningar (tkr) 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 433 2 773 1 947 2 386 3 641 1 629 2 272 2 194 3 097 4 053
Kortfristiga skulder 8 568 7 049 6 659 4 836 6 524 5 584 7 269 5 916 5 836 6 033
Skulder och eget kapital 18 823 15 360 14 351 13 418 17 559 14 430 16 833 14 614 16 029 15 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 856 1 130 690 695 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 231 231 - - - -
Löner till övriga anställda 9 104 8 142 6 928 7 567 8 503 7 360 7 093 6 850 7 216 6 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 379 3 510 2 618 2 805 3 210 2 920 2 697 2 878 2 973 2 800
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 800 1 000 900
Omsättning 38 910 33 519 32 663 33 603 42 717 40 758 30 068 28 525 32 415 27 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 20 20 22 21 21 21 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 687 1 502 1 524 1 649 1 905 1 930 1 406 1 335 1 535 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 525 484 527 538 533 524 499 520 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 343 3 712 3 771 3 394 5 015 5 122 5 378 5 021 6 890 4 749
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,46% 8,37% -7,55% -21,33% 3,43% 37,23% 5,34% -13,05% 18,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,98% 5,17% 6,70% 1,36% 9,10% 13,74% 14,35% 10,93% 22,67% 13,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,84% 2,40% 3,16% 0,55% 3,81% 4,89% 8,18% 5,70% 11,27% 7,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,06% 3,93% 5,32% 5,54% 2,75% 3,08% 2,33% -3,62% -1,43% -2,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,58% 30,32% 36,14% 40,94% 37,46% 45,35% 39,01% 39,67% 40,03% 31,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,73% 118,41% 124,34% 137,76% 117,69% 122,35% 109,46% 82,84% 92,08% 88,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...