Visa allt om El. Installationsbyrån L. Schön Aktiebolag
Visa allt om El. Installationsbyrån L. Schön Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 770 4 703 4 661 5 670 5 644 5 729 5 687 4 825 6 198 6 403
Övrig omsättning - 28 2 3 66 23 12 - 38 12
Rörelseresultat (EBIT) -61 -18 -199 40 80 190 133 -100 131 308
Resultat efter finansnetto -64 -31 -209 28 66 175 121 -118 108 281
Årets resultat -64 -31 -133 20 25 97 93 4 102 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 16 21 0 9 52 92 133 149 7
Omsättningstillgångar 1 036 1 063 1 167 1 735 1 616 1 641 1 592 1 566 2 073 2 327
Tillgångar 1 047 1 078 1 188 1 735 1 625 1 693 1 684 1 699 2 222 2 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 550 581 734 714 784 787 694 790 788
Obeskattade reserver 0 0 0 76 83 60 23 35 167 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 561 528 607 925 828 849 873 970 1 265 1 336
Skulder och eget kapital 1 047 1 078 1 188 1 735 1 625 1 693 1 684 1 699 2 222 2 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 510 445 871 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 333 1 553 1 841 1 661 1 764 1 068 1 050 1 163 987
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 494 518 602 534 618 568 560 753 676
Utdelning till aktieägare 0 0 0 20 0 95 100 0 100 100
Omsättning 3 770 4 731 4 663 5 673 5 710 5 752 5 699 4 825 6 236 6 415
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 943 941 932 945 941 955 948 804 1 033 1 067
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 376 429 421 376 403 364 350 467 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 -13 -194 49 112 230 174 -59 161 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,84% 0,90% -17,80% 0,46% -1,48% 0,74% 17,87% -22,15% -3,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,83% -1,58% -16,75% 2,31% 4,92% 11,22% 8,19% -5,83% 5,94% 13,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,62% -0,36% -4,27% 0,71% 1,42% 3,32% 2,43% -2,05% 2,13% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,66% 55,43% 58,79% 58,48% 56,47% 58,79% 56,37% 100,00% 59,05% 56,32%
Rörelsekapital/omsättning 12,60% 11,38% 12,01% 14,29% 13,96% 13,82% 12,64% 12,35% 13,04% 15,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,42% 51,02% 48,91% 45,72% 47,70% 48,92% 47,74% 42,37% 40,96% 40,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,58% 123,67% 108,07% 112,54% 120,77% 114,84% 93,13% 73,51% 92,17% 115,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...