Visa allt om Malte Månson Verkstäder AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 244 965 241 372 201 957 222 461 191 442 156 236 173 136 137 742 173 434 201 312
Övrig omsättning 2 360 3 541 5 048 7 317 6 109 6 905 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 748 -3 350 -36 657 -13 482 -4 483 -7 412 5 463 -6 622 -11 586 -7 310
Resultat efter finansnetto -16 032 -5 263 -37 736 -13 742 -4 984 -10 279 2 716 -9 332 -16 137 -9 709
Årets resultat -16 032 -5 263 -37 615 -13 630 -4 280 -11 330 2 908 -616 -5 207 6
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 306 16 462 19 660 26 275 21 995 16 335 17 046 17 315 19 283 26 379
Omsättningstillgångar 47 903 60 179 42 029 51 291 56 442 40 879 87 017 48 627 45 908 55 026
Tillgångar 73 209 76 641 61 689 77 565 78 437 57 214 104 063 65 941 65 190 81 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 472 2 005 2 067 36 682 33 575 19 748 3 928 1 019 1 635 8 984
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 121 241 946 959 1 151 1 701 3 157
Långfristiga skulder 22 012 35 158 27 196 3 689 3 977 1 075 18 621 20 916 21 146 37 107
Kortfristiga skulder 32 724 39 478 32 425 37 073 40 644 35 445 80 555 42 855 40 708 32 157
Skulder och eget kapital 73 209 76 641 61 689 77 565 78 437 57 214 104 063 65 941 65 190 81 405
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 896 1 576 - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 42 386 40 100 42 577 38 184 30 120 31 886 29 202 24 889 28 888 33 681
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 514 17 301 17 700 15 817 12 478 11 337 10 706 8 198 10 533 12 423
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 247 325 244 913 207 005 229 778 197 551 163 141 173 136 137 742 173 434 201 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 112 100 103 108 85 82 76 71 66 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 187 2 414 1 961 2 060 2 252 1 905 2 278 1 940 2 628 1 917
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 614 600 505 498 535 533 479 607 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 858 1 450 -30 097 -8 608 -1 215 -5 114 6 159 -4 215 -9 150 -6 054
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,49% 19,52% -9,22% 16,20% 22,53% -9,76% 25,70% -20,58% -13,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,63% -4,31% -59,34% -17,29% -5,63% -12,91% 5,26% -9,97% -20,20% -8,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,57% -1,37% -18,13% -6,03% -2,31% -4,73% 3,16% -4,77% -7,59% -3,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,15% 44,31% 38,29% 40,82% 37,31% 42,79% 46,06% 46,24% 44,65% 45,16%
Rörelsekapital/omsättning 6,20% 8,58% 4,76% 6,39% 8,25% 3,48% 3,73% 4,19% 3,00% 11,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,23% 2,62% 3,35% 47,29% 42,81% 34,52% 3,77% 1,55% 2,51% 11,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,86% 94,41% 91,77% 88,13% 98,76% 66,33% 91,31% 80,57% 82,56% 108,62%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...