Visa allt om Ernst & Young Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 4 962 309 4 503 908 4 202 642 4 217 035 3 952 664 3 736 555 3 472 443 3 216 376 3 330 427 3 088 620
Övrig omsättning 87 806 104 383 56 246 34 966 45 515 32 184 39 289 39 064 1 246 1 460
Rörelseresultat (EBIT) 790 958 631 609 502 273 555 868 474 428 349 571 305 076 337 070 459 105 448 344
Resultat efter finansnetto 782 821 599 515 496 021 551 118 489 044 343 802 298 958 332 106 455 579 450 218
Årets resultat 603 742 453 038 381 856 422 533 380 210 263 121 226 192 253 693 331 039 326 555
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 445 844 420 495 295 029 236 959 247 059 196 598 224 560 233 511 191 390 163 075
Omsättningstillgångar 2 088 584 1 592 856 1 589 559 1 616 851 1 550 050 1 437 034 1 367 714 1 265 369 1 205 107 1 116 953
Tillgångar 2 534 428 2 013 351 1 884 587 1 853 810 1 797 109 1 633 632 1 592 275 1 498 880 1 396 497 1 280 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 661 110 487 751 446 122 446 991 389 606 293 081 280 896 274 246 343 992 335 599
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 89 040 75 442 91 763 95 399 81 668 86 489 72 666 78 642 60 246 66 123
Långfristiga skulder 21 333 46 095 15 784 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0
Kortfristiga skulder 1 762 945 1 404 063 1 330 918 1 311 420 1 125 835 1 054 063 1 038 713 945 994 992 258 878 306
Skulder och eget kapital 2 534 428 2 013 351 1 884 587 1 853 810 1 797 109 1 633 632 1 592 275 1 498 880 1 396 497 1 280 027
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 1 200 1 200 5 068 143 562 146 003 145 335 4 745 2 995 3 844 4 770
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 702 566 1 606 970 1 475 523 1 258 629 1 177 497 1 082 902 1 224 562 1 112 109 1 091 723 992 152
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 863 353 793 080 723 199 695 478 746 352 627 610 633 598 596 643 536 977 515 312
Utdelning till aktieägare 655 000 0 0 434 000 383 840 287 300 275 130 268 472 338 200 329 836
Omsättning 5 050 115 4 608 291 4 258 888 4 252 001 3 998 179 3 768 739 3 511 732 3 255 440 3 331 673 3 090 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 844 2 739 2 652 2 541 2 458 2 313 2 209 2 196 2 203 2 048
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 745 1 644 1 585 1 660 1 608 1 615 1 572 1 465 1 512 1 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 936 918 879 873 851 845 888 828 779 781
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 895 661 674 458 533 555 589 195 501 798 390 675 341 033 367 217 484 596 475 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,18% 7,17% -0,34% 6,69% 5,78% 7,61% 7,96% -3,42% 7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,24% 30,19% 26,73% 30,08% 27,58% 21,52% 19,30% 22,94% 33,23% 35,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,95% 13,50% 11,99% 13,22% 12,54% 9,41% 8,85% 10,69% 13,93% 14,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,56% 4,19% 6,15% 7,24% 10,73% 10,25% 9,47% 9,93% 6,39% 7,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,09% 24,23% 23,67% 24,11% 21,68% 17,94% 17,64% 18,30% 24,63% 26,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,47% 113,45% 119,43% 123,29% 137,68% 136,33% 131,67% 133,76% 121,45% 127,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!