Visa allt om Per Edberg Reklam Aktiebolag
Visa allt om Per Edberg Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 404 3 488 4 752 3 465 4 892 4 440 5 082 7 011 6 848 7 883
Övrig omsättning - 163 - 8 22 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 -258 226 -395 -85 -466 -300 4 -27 13
Resultat efter finansnetto 186 -255 199 -428 -101 -509 -320 -7 -45 1
Årets resultat 186 -255 199 -428 -101 -509 -320 -7 -45 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 11 15 0 14 20 29 40 26 0
Omsättningstillgångar 469 455 700 362 635 509 491 622 781 1 092
Tillgångar 478 466 715 362 649 529 520 663 807 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 -112 53 -346 81 -168 -252 68 74 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 46 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 193 578 662 709 567 651 572 395 532 773
Skulder och eget kapital 478 466 715 362 649 529 520 663 807 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 262 296 407 279 224 370 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 185 670 341 376 452 668 686 766 823 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 92 318 348 376 446 471 553 519 562 623
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 404 3 651 4 752 3 473 4 914 4 440 5 082 7 011 6 848 7 883
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 404 1 744 2 376 1 733 2 446 1 480 1 694 1 753 1 712 1 971
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 293 518 504 549 682 524 489 436 478 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 190 -255 227 -381 -79 -457 -288 16 -21 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,08% -26,60% 37,14% -29,17% 10,18% -12,63% -27,51% 2,38% -13,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,33% -53,86% 31,61% -108,84% -13,10% -88,09% -57,69% 0,90% -2,97% 1,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,82% -7,20% 4,76% -11,37% -1,74% -10,50% -5,90% 0,09% -0,35% 0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,06% 35,49% 43,29% 39,37% 39,64% 39,05% 38,82% 38,18% 39,22% 36,98%
Rörelsekapital/omsättning 11,48% -3,53% 0,80% -10,01% 1,39% -3,20% -1,59% 3,24% 3,64% 4,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,62% -24,03% 7,41% -95,58% 12,48% -31,76% -48,46% 10,26% 9,17% 10,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,72% 75,95% 77,64% 49,08% 94,36% 76,65% 84,09% 143,80% 139,29% 135,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...