Visa allt om Soya Group Support AB
Visa allt om Soya Group Support AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 152 380 133 536 133 698 147 446 147 085 151 999 136 965 137 044 151 249 143 757
Övrig omsättning 832 1 821 1 109 2 520 894 2 171 - 750 - -
Rörelseresultat (EBIT) -831 -189 -589 1 674 373 2 572 2 214 2 587 2 737 278
Resultat efter finansnetto 1 558 2 026 1 632 3 901 2 706 4 915 5 133 4 090 5 814 826
Årets resultat 1 806 -495 -2 275 2 877 1 584 3 486 3 540 2 637 3 332 -240
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 401 12 579 17 438 23 773 25 377 24 362 31 655 35 339 40 903 30 406
Omsättningstillgångar 68 197 64 967 62 086 62 620 55 306 59 864 46 113 54 828 68 910 81 884
Tillgångar 75 598 77 546 79 524 86 393 80 684 84 225 77 768 90 166 109 814 112 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 091 3 285 280 255 241 242 241 240 280 1 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 421 1 790 3 961 3 729 4 459 1 270 963 720 2 322 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 086 72 471 75 283 82 409 75 984 82 713 76 563 89 205 107 211 110 736
Skulder och eget kapital 75 598 77 546 79 524 86 393 80 684 84 225 77 768 90 166 109 814 112 290
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 30 - 30 20 20 20 20 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 41 752 41 151 42 373 44 506 46 423 44 581 40 908 37 784 36 123 35 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 084 21 947 23 527 22 298 25 441 25 190 21 874 21 537 21 167 20 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 153 212 135 357 134 807 149 966 147 979 154 170 136 965 137 794 151 249 143 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 67 71 76 78 78 89 77 74 67
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 344 1 993 1 883 1 940 1 886 1 949 1 539 1 780 2 044 2 146
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 096 1 027 1 001 947 987 962 751 830 870 916
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 124 4 690 5 038 8 571 10 527 14 501 14 107 13 012 12 137 5 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,11% -0,12% -9,32% 0,25% -3,23% 10,98% -0,06% -9,39% 5,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% 2,62% 2,07% 4,55% 3,36% 5,84% 6,61% 4,56% 5,31% 0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,03% 1,52% 1,23% 2,67% 1,84% 3,23% 3,75% 3,00% 3,86% 0,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,58% -5,62% -9,87% -13,42% -14,06% -15,03% -22,23% -25,08% -25,32% -20,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,73% 4,24% 0,35% 0,30% 0,30% 0,29% 0,31% 0,27% 0,25% 1,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,94% 88,68% 81,59% 75,36% 71,00% 70,76% 58,26% 59,23% 62,32% 72,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...