Visa allt om Bergs Timber AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 267 000 3 055 000 2 149 000 3 206 000 3 031 000 1 243 800 894 300 853 400 665 200 664 200
Övrig omsättning 20 000 19 000 5 000 31 000 16 000 6 300 10 400 10 700 24 500 73 300
Rörelseresultat (EBIT) 241 000 426 000 137 000 78 000 229 000 37 100 2 400 -29 500 -7 100 -19 500
Resultat efter finansnetto 244 000 423 000 93 000 45 000 214 000 31 100 -4 000 -37 100 -13 400 -31 100
Årets resultat 231 000 417 000 169 000 45 000 188 000 25 000 -3 700 -29 000 -10 600 -24 200
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 275 000 1 158 000 867 000 1 150 000 970 000 287 200 280 400 268 700 247 100 232 200
Omsättningstillgångar 1 192 000 1 158 000 832 000 1 081 000 1 104 000 405 500 383 000 295 300 242 900 234 700
Tillgångar 2 467 000 2 316 000 1 699 000 2 231 000 2 074 000 692 700 663 400 564 000 490 000 466 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 000 1 616 000 1 251 000 1 102 000 1 052 000 398 400 347 100 266 000 252 800 263 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 000 5 000 3 000 5 000 3 000 600 0 0 0 600
Långfristiga skulder 246 000 42 000 189 000 621 000 245 000 64 500 53 700 17 500 102 100 104 000
Kortfristiga skulder 373 000 653 000 256 000 503 000 774 000 229 200 262 600 280 500 135 100 99 000
Skulder och eget kapital 2 467 000 2 316 000 1 699 000 2 231 000 2 074 000 692 700 663 400 564 000 490 000 466 900
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 10 000 12 000 8 000 9 000 13 000 8 900 7 400 7 300 5 400 5 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 330 000 283 000 205 000 271 000 213 000 77 000 52 800 61 200 51 400 65 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 90 000 75 000 10 000 89 000 90 000 36 500 26 400 28 200 22 800 28 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 287 000 3 074 000 2 154 000 3 237 000 3 047 000 1 250 100 904 700 864 100 689 700 737 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 124 738 819 835 1 026 190 157 168 158 165
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 907 4 140 2 624 3 840 2 954 6 546 5 696 5 080 4 210 4 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 503 317 454 324 654 557 591 475 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 000 503 000 212 000 172 000 300 000 82 300 45 600 10 900 29 100 23 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,94% 42,16% -32,97% 5,77% 143,69% 39,08% 4,79% 28,29% 0,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,58% 18,78% 8,12% 3,54% 11,04% 5,37% 0,39% -5,21% -1,41% -4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,99% 14,24% 6,42% 2,46% 7,56% 2,99% 0,29% -3,45% -1,04% -2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,55% 38,85% 38,99% 32,53% 35,66% 34,15% 29,15% 26,95% 27,09% 28,80%
Rörelsekapital/omsättning 25,07% 16,53% 26,80% 18,03% 10,89% 14,17% 13,46% 1,73% 16,21% 20,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,67% 69,78% 73,63% 49,39% 50,72% 57,51% 52,32% 47,16% 51,59% 56,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,56% 65,08% 188,67% 82,31% 58,27% 78,32% 49,28% 37,97% 68,10% 128,48%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 5 900 5 000 0 800 4 300
Övrig omsättning 5 000 6 000 8 000 29 000 7 000 100 0 4 500 6 800 81 900
Rörelseresultat (EBIT) -27 000 -30 000 -23 000 1 000 -12 000 -4 100 -2 600 -3 100 -5 100 72 300
Resultat efter finansnetto -15 000 -29 000 -55 000 -19 000 -16 000 -2 200 -700 900 2 100 78 700
Årets resultat 20 000 0 56 000 -1 000 21 000 13 800 -12 400 -28 600 -17 900 -18 200
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 230 000 1 221 000 1 149 000 1 332 000 1 071 000 272 400 276 300 183 900 130 200 126 900
Omsättningstillgångar 335 000 138 000 360 000 259 000 125 000 121 700 78 900 96 300 136 900 203 500
Tillgångar 1 565 000 1 359 000 1 509 000 1 591 000 1 196 000 394 100 355 200 280 200 267 100 330 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 768 000 852 000 921 000 865 000 882 000 390 600 350 500 278 200 264 500 132 700
Obeskattade reserver 28 000 21 000 20 000 0 0 0 0 0 0 149 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 206 000 0 165 000 582 000 92 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 563 000 486 000 403 000 144 000 222 000 3 500 4 700 2 000 2 600 48 100
Skulder och eget kapital 1 565 000 1 359 000 1 509 000 1 591 000 1 196 000 394 100 355 200 280 200 267 100 330 400
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 10 000 12 000 - 8 000 - 3 200 2 600 2 600 3 100 2 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 000 4 000 8 000 - 7 000 0 0 310 1 500 2 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 6 000 7 000 4 000 6 000 4 000 1 700 2 000 2 000 2 000 2 700
Utdelning till aktieägare 69 346 0 69 000 0 0 8 539 0 0 0 0
Omsättning 5 000 6 000 8 000 29 000 7 000 6 000 5 000 4 500 7 600 86 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 3 3 1 1 1 1 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 5 900 5 000 - 200 860
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 200 4 400 5 333 5 333 11 000 5 000 4 200 4 100 1 450 1 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -27 000 -30 000 -23 000 1 000 -12 000 -4 000 -2 500 -2 900 -3 900 72 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% 18,00% - -100,00% -81,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -0,51% -0,08% - 0,94% 24,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -33,90% -6,00% - 312,50% 1 916,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 100,00% - 75,00% 88,37%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 2 003,39% 1 484,00% - 16 787,50% 3 613,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,47% 63,90% 62,07% 54,37% 73,75% 99,11% 98,68% 99,29% 99,03% 73,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,50% 28,40% 89,33% 179,86% 56,31% 3 477,14% 1 678,72% 4 815,00% 5 265,38% 423,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!