Visa allt om KRUTHUSEN Företagsfastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 67 776 64 221 64 481 62 458 59 144 56 980 57 424 55 947 55 731 55 938
Övrig omsättning 87 14 287 5 1 230 2 327 1 276 2 151 1 441 3 143 2 540
Rörelseresultat (EBIT) 11 136 28 608 11 126 11 472 11 025 10 655 13 387 14 001 16 440 17 733
Resultat efter finansnetto 5 385 22 542 4 872 4 575 3 890 2 698 3 002 1 900 1 064 1 150
Årets resultat 4 174 18 086 4 119 3 340 2 905 2 200 -689 -118 48 213
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 501 371 508 233 529 825 549 008 552 418 525 835 534 277 548 476 562 809 571 341
Omsättningstillgångar 61 987 53 186 37 697 11 854 2 826 28 344 27 636 21 660 5 417 9 941
Tillgångar 563 357 561 419 567 522 560 863 555 244 554 179 561 913 570 137 568 227 581 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 196 70 822 52 936 48 817 45 477 42 572 40 372 41 060 41 178 39 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 316 11 305 10 660 9 882 8 708 7 713 6 761 4 777 3 731 1 335
Långfristiga skulder 448 500 458 500 478 500 478 500 478 500 478 500 488 500 500 500 512 500 522 500
Kortfristiga skulder 28 345 20 792 25 426 23 664 22 559 25 394 26 280 23 800 10 818 18 063
Skulder och eget kapital 563 357 561 419 567 522 560 863 555 244 554 179 561 913 570 137 568 227 581 282
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 067 1 169 - - 1 042 1 016 983 997 923 911
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 999 1 244 - - 1 379 1 261 1 268 1 217 1 156 1 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 649 758 - - 761 716 707 1 073 638 644
Utdelning till aktieägare 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 863 78 508 64 486 63 688 61 471 58 256 59 575 57 388 58 874 58 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 33 888 21 407 16 120 15 615 14 786 14 245 14 356 13 987 13 933 13 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 551 1 076 924 858 814 772 747 740 682 690
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 377 46 710 29 279 29 234 27 940 10 655 29 662 15 023 32 438 33 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% -0,40% 3,24% 5,60% 3,80% -0,77% 2,64% 0,39% -0,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% 5,11% 1,97% 2,05% 1,99% 1,92% 2,38% 2,46% 2,90% 3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,96% 44,63% 17,30% 18,40% 18,65% 18,71% 23,32% 25,04% 29,58% 31,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,64% 50,44% 19,03% -18,91% -33,36% 5,18% 2,36% -3,83% -9,69% -14,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,17% 12,61% 9,33% 8,70% 8,19% 7,68% 7,18% 7,20% 7,25% 6,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,69% 255,80% 148,03% 49,89% 12,38% 111,19% 104,82% 90,78% 49,04% 53,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!