Visa allt om Jon Stenberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 107 731 91 075 68 341 69 375 88 621 65 159 64 868 56 608 40 124 27 190
Övrig omsättning 2 719 2 497 2 019 1 949 2 222 1 770 2 738 1 150 1 004 1 097
Rörelseresultat (EBIT) 3 774 3 313 329 1 348 5 240 1 438 3 784 3 056 1 259 -2 436
Resultat efter finansnetto 3 880 3 352 361 1 311 5 220 1 704 3 771 3 127 1 239 -2 247
Årets resultat 2 050 1 960 129 930 5 220 1 704 3 771 3 127 1 239 -1 924
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 972 5 346 5 310 5 697 4 828 4 433 4 641 4 408 4 354 4 395
Omsättningstillgångar 42 520 36 647 26 588 27 457 26 551 16 630 18 882 25 860 8 420 12 192
Tillgångar 48 492 41 993 31 898 33 154 31 379 21 063 23 523 30 268 12 774 16 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 050 8 200 14 240 14 111 14 711 10 098 9 070 6 514 3 387 2 148
Obeskattade reserver 2 429 1 232 372 232 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 319 1 264 1 525 1 342 1 007 1 329 1 102 744 361 432
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 300 420 540 660 780
Kortfristiga skulder 34 695 31 298 15 762 17 470 15 661 9 336 12 931 22 470 8 365 13 227
Skulder och eget kapital 48 492 41 993 31 898 33 154 31 379 21 063 23 523 30 268 12 774 16 587
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 751 742 682
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 5 347 4 703 5 845
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - - 2 925 2 386 2 248
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 1 530 608 675 0 0 0
Omsättning 110 450 93 572 70 360 71 324 90 843 66 929 67 606 57 758 41 128 28 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 18 20 17 16 15 13 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 489 4 140 3 797 3 469 5 213 4 072 4 325 4 354 3 344 2 092
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 815 759 774 831 0 0 0 694 653 675
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 349 3 707 633 1 686 5 583 1 716 4 022 3 284 1 437 -2 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,29% 33,27% -1,49% -21,72% 36,01% 0,45% 14,59% 41,08% 47,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,03% 7,98% 1,15% 4,07% 16,79% 8,33% 16,27% 10,60% 10,99% -12,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 3,68% 0,54% 1,94% 5,95% 2,69% 5,90% 5,67% 3,50% -7,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,98% 28,56% 27,80% 31,22% 15,07% 13,01% 13,91% 15,42% 16,49% 9,86%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 5,87% 15,84% 14,40% 12,29% 11,19% 9,17% 5,99% 0,14% -3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,63% 21,82% 45,55% 43,11% 46,88% 47,94% 38,56% 21,52% 26,51% 12,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,60% 52,19% 132,83% 96,43% 120,64% 132,31% 89,27% 66,24% 51,62% 36,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!