Visa allt om Bayer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 651 817 1 565 064 1 493 571 1 528 376 1 460 298 1 459 546 1 622 651 1 494 637 1 162 292 890 219
Övrig omsättning 9 468 507 2 445 29 568 1 395 1 723 21 894 9 162 15 017 5 392
Rörelseresultat (EBIT) 110 137 67 871 33 749 99 526 50 024 39 475 76 323 38 053 79 666 38 752
Resultat efter finansnetto 113 487 68 597 33 195 99 361 50 068 39 064 75 132 37 700 77 224 40 505
Årets resultat 89 142 53 618 26 054 81 998 37 645 29 021 57 559 28 421 59 304 30 698
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 979 22 087 25 257 30 584 20 192 23 561 39 261 44 890 34 378 18 511
Omsättningstillgångar 741 534 808 723 702 142 575 186 586 380 396 725 393 555 439 924 361 761 327 985
Tillgångar 762 513 830 810 727 399 605 770 606 572 420 286 432 816 484 814 396 139 346 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 069 331 927 278 309 252 255 170 258 132 613 115 062 117 502 89 081 49 776
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 53 177 57 602 57 878 59 703 65 526 93 808 96 447 94 541 93 229 94 666
Långfristiga skulder 4 700 2 104 2 097 4 999 779 860 219 542 662 336
Kortfristiga skulder 283 568 439 177 389 115 288 813 370 009 193 005 221 088 272 229 213 167 201 718
Skulder och eget kapital 762 513 830 810 727 399 605 770 606 572 420 286 432 816 484 814 396 139 346 496
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 5 113 8 496 3 400 3 588 1 988 4 829 4 302 2 673 1 631 2 177
Varav tantiem till styrelse & VD 3 921 35 071 338 1 485 686 1 151 2 664 1 374 912 -
Löner till övriga anställda 149 038 158 874 140 539 160 536 149 105 144 572 152 622 161 502 145 321 142 925
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 89 130 88 916 83 136 100 357 92 476 86 842 90 259 91 888 82 585 79 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0
Omsättning 1 661 285 1 565 571 1 496 016 1 557 944 1 461 693 1 461 269 1 644 545 1 503 799 1 177 309 895 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 136 156 167 179 184 185 189 205 190 184
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 146 10 032 8 944 8 538 7 936 7 889 8 585 7 291 6 117 4 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 885 1 693 1 410 1 554 1 400 1 354 1 366 1 310 1 277 1 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 504 71 287 37 212 104 986 53 891 43 615 81 267 43 377 81 843 40 934
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% 4,79% -2,28% 4,66% 0,05% -10,05% 8,56% 28,59% 30,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,90% 8,27% 4,66% 16,46% 8,34% 9,53% 17,72% 8,08% 20,44% 11,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,88% 4,39% 2,27% 6,52% 3,46% 2,75% 4,73% 2,62% 6,96% 4,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,62% 35,37% 32,02% 38,83% 37,96% 38,46% 39,07% 39,18% 49,06% 53,21%
Rörelsekapital/omsättning 27,72% 23,61% 20,96% 18,74% 14,82% 13,96% 10,63% 11,22% 12,78% 14,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,22% 39,95% 38,26% 41,64% 28,07% 31,55% 26,58% 24,24% 22,49% 14,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,31% 105,94% 83,66% 80,27% 98,42% 102,96% 154,03% 124,34% 132,03% 108,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!