Visa allt om Göteborgs Kex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 125 29 406 29 484 28 671 28 195 27 302 28 297 29 245 26 780 685 743
Övrig omsättning 0 2 0 933 0 0 0 0 0 3 731
Rörelseresultat (EBIT) 24 983 21 526 16 902 25 109 23 157 22 263 23 273 25 299 23 892 -23 289
Resultat efter finansnetto 25 324 21 525 17 016 25 132 23 063 22 316 23 296 25 496 24 412 -21 922
Årets resultat 20 595 19 111 9 101 10 054 22 541 13 412 20 042 29 456 10 115 37 657
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 064 68 269 63 834 66 999 70 672 74 031 77 653 78 193 43 184 34 794
Omsättningstillgångar 32 229 35 833 19 189 77 663 77 589 93 091 72 153 54 746 139 175 585 758
Tillgångar 105 293 104 102 83 023 144 662 148 261 167 122 149 806 132 939 182 359 620 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 353 35 758 16 647 60 547 70 493 77 952 64 541 44 499 65 043 506 184
Obeskattade reserver 46 858 47 552 50 767 48 081 60 346 71 444 70 891 78 333 91 032 87 096
Avsättningar (tkr) 1 545 1 215 1 740 2 505 2 870 3 169 3 135 3 609 5 492 5 773
Långfristiga skulder 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 537 9 577 13 869 33 529 14 552 14 557 11 239 6 497 20 792 21 500
Skulder och eget kapital 105 293 104 102 83 023 144 662 148 261 167 122 149 806 132 939 182 359 620 552
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 0 164 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 925 150 154 363 1 420 352 66 175
Utdelning till aktieägare 25 000 20 000 0 0 20 000 30 000 0 0 50 000 450 000
Omsättning 30 125 29 408 29 484 29 604 28 195 27 302 28 297 29 245 26 780 689 474
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - - 0 361
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 983 25 111 16 902 29 037 23 157 26 530 27 359 28 572 25 798 7 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,45% -0,26% 2,84% 1,69% 3,27% -3,52% -3,24% 9,20% -96,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,05% 20,68% 20,50% 17,38% 15,62% 13,37% 15,57% 19,21% 13,44% -2,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 84,07% 73,20% 57,72% 87,70% 82,14% 81,87% 82,45% 87,34% 91,52% -2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28,96%
Rörelsekapital/omsättning 72,01% 89,29% 18,04% 153,93% 223,58% 287,65% 215,27% 164,98% 442,06% 82,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,24% 69,98% 67,75% 67,78% 79,29% 79,99% 79,99% 79,43% 74,60% 92,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,87% 374,16% 138,36% 231,63% 533,18% 639,49% 641,99% 842,64% 669,37% 2 724,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!