Visa allt om Göteborgs Kex Aktiebolag
Visa allt om Göteborgs Kex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 27 302 28 297 29 245 26 780 685 743 712 703 729 309 749 655 753 441 756 931
Övrig omsättning - - - - 3 731 1 040 1 804 7 323 1 916 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 263 23 273 25 299 23 892 -23 289 69 653 74 927 104 780 107 220 84 603
Resultat efter finansnetto 22 316 23 296 25 496 24 412 -21 922 72 053 78 329 101 821 105 502 93 983
Årets resultat 13 412 20 042 29 456 10 115 37 657 46 185 54 191 57 164 56 056 78 819
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 031 77 653 78 193 43 184 34 794 176 664 186 250 188 701 183 739 192 175
Omsättningstillgångar 93 091 72 153 54 746 139 175 585 758 688 805 669 929 627 001 544 764 540 225
Tillgångar 167 122 149 806 132 939 182 359 620 552 865 469 856 179 815 702 728 503 732 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 952 64 541 44 499 65 043 506 184 455 454 409 269 400 771 365 717 310 103
Obeskattade reserver 71 444 70 891 78 333 91 032 87 096 181 533 172 306 168 630 145 019 116 212
Avsättningar (tkr) 3 169 3 135 3 609 5 492 5 773 78 893 76 778 70 073 67 839 68 627
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 23 861 23 575 23 281 22 934 22 098
Kortfristiga skulder 14 557 11 239 6 497 20 792 21 500 125 728 174 251 152 946 126 994 215 360
Skulder och eget kapital 167 122 149 806 132 939 182 359 620 552 865 469 856 179 815 702 728 503 732 400
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 348 3 607 2 888
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 164 140 158 774 155 658 152 920 146 107 144 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 154 363 1 420 352 66 175 68 973 73 122 67 215 62 422 62 101
Utdelning till aktieägare 30 000 0 0 50 000 450 000 0 0 0 0 0
Omsättning 27 302 28 297 29 245 26 780 689 474 713 743 731 113 756 978 755 357 756 931
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 361 394 457 418 427 459
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 900 1 809 1 596 1 793 1 765 1 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 638 578 501 527 497 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 530 27 359 28 572 25 798 7 798 100 520 105 832 132 929 136 570 113 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,52% -3,24% 9,20% -96,09% -3,78% -2,28% -2,71% -0,50% -0,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,37% 15,57% 19,21% 13,44% -2,91% 8,78% 9,64% 13,03% 14,97% 13,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 81,87% 82,45% 87,34% 91,52% -2,63% 10,66% 11,32% 14,17% 14,48% 13,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28,96% 27,40% 27,90% 31,29% 31,98% 29,95%
Rörelsekapital/omsättning 287,65% 215,27% 164,98% 442,06% 82,28% 79,01% 67,97% 63,24% 55,45% 42,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,99% 79,99% 79,43% 74,60% 92,52% 68,08% 62,63% 64,37% 64,87% 53,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 639,49% 641,99% 842,64% 669,37% 2 724,46% 504,67% 344,37% 371,09% 385,45% 225,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...