Visa allt om Rejlers Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 362 786 1 200 759 1 128 504 1 120 234 1 154 758 1 184 409 1 062 530 1 058 056 988 564 905 786
Övrig omsättning 7 392 19 944 3 551 2 218 3 065 1 964 2 056 3 212 2 230 2 114
Rörelseresultat (EBIT) 69 560 46 597 25 640 21 297 19 290 7 857 46 159 57 953 58 708 76 900
Resultat efter finansnetto 67 332 45 112 25 445 20 685 18 925 7 257 46 173 58 355 59 197 77 720
Årets resultat 13 609 4 482 663 11 5 172 701 4 766 7 930 15 847 13 762
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 143 310 860 147 466 130 281 143 463 158 127 182 452 57 109 53 870 31 269
Omsättningstillgångar 381 910 311 761 348 873 355 108 361 777 333 278 308 066 302 805 308 739 256 131
Tillgångar 737 053 622 621 496 339 485 389 505 240 491 405 490 518 359 914 362 609 287 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 275 155 666 127 466 126 803 126 792 121 620 122 557 118 853 111 741 96 694
Obeskattade reserver 80 044 70 972 67 660 67 617 66 583 71 495 72 641 66 535 72 142 70 343
Avsättningar (tkr) 4 163 5 131 4 119 4 976 8 805 6 592 2 724 1 595 1 705 1 214
Långfristiga skulder 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 480 571 390 852 297 094 285 993 303 060 291 698 292 596 172 931 177 021 119 149
Skulder och eget kapital 737 053 622 621 496 339 485 389 505 240 491 405 490 518 359 914 362 609 287 400
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 680 2 880 1 680 1 849 3 496 3 073 1 666 2 502 4 904 4 365
Varav tantiem till styrelse & VD 559 672 - - - - 0 - 0 882
Löner till övriga anställda 520 719 509 472 476 653 468 991 473 468 510 169 460 095 450 278 421 406 384 958
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 250 181 234 527 225 481 227 796 229 352 244 769 217 420 213 452 192 546 178 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 370 178 1 220 703 1 132 055 1 122 452 1 157 823 1 186 373 1 064 586 1 061 268 990 794 907 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 964 995 951 939 979 1 027 967 958 933 878
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 414 1 207 1 187 1 193 1 180 1 153 1 099 1 104 1 060 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 829 774 776 781 757 774 737 732 705 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 883 71 389 48 195 46 060 43 383 32 998 57 853 68 713 67 638 84 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,49% 6,40% 0,74% -2,99% -2,50% 11,47% 0,42% 7,03% 9,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,57% 7,59% 5,27% 4,46% 3,89% 1,68% 9,47% 16,28% 16,40% 27,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,17% 3,93% 2,32% 1,93% 1,70% 0,70% 4,37% 5,54% 6,01% 8,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,24% -6,59% 4,59% 6,17% 5,08% 3,51% 1,46% 12,27% 13,32% 15,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,44% 33,89% 36,31% 36,99% 35,37% 36,10% 36,54% 47,44% 46,33% 51,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,47% 79,76% 117,43% 124,17% 119,37% 114,25% 105,29% 175,10% 174,41% 214,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!