Visa allt om Skanska Öresund AB
Visa allt om Skanska Öresund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 48 441 51 256 29 731 19 427 23 063 21 822 21 262 49 301 45 386 62 447
Övrig omsättning 508 244 10 591 7 046 - 460 1 - - 1 1 601
Rörelseresultat (EBIT) -71 225 -15 304 -33 112 -40 158 -34 614 -31 414 -31 838 232 -10 681 15 715
Resultat efter finansnetto -80 182 -23 829 -89 729 15 326 -40 086 -35 937 -34 643 32 417 -79 704 -4 085
Årets resultat -1 219 2 171 -59 789 23 445 -29 520 -24 972 -23 914 33 210 -57 733 -14 361
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 419 924 601 556 521 449 067 291 781 267 811 495 326 418 407 444 850 505 019
Omsättningstillgångar 17 746 23 990 64 090 54 866 57 944 51 781 44 946 19 692 15 252 32 535
Tillgångar 598 165 948 591 620 611 503 933 349 725 319 592 540 272 438 099 460 102 537 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 786 68 964 66 794 126 583 74 325 74 078 68 029 106 879 96 391 98 152
Obeskattade reserver 0 5 085 0 0 0 0 0 0 0 697
Avsättningar (tkr) 5 333 0 5 517 8 538 7 692 4 108 5 121 4 168 4 452 1 474
Långfristiga skulder 486 036 817 382 523 675 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 009 57 160 24 625 368 812 267 708 241 406 467 122 327 052 359 259 437 231
Skulder och eget kapital 598 165 948 591 620 611 503 933 349 725 319 592 540 272 438 099 460 102 537 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 2 650 2 043 2 041 1 723 2 904 1 635 1 170 1 958 1 858
Varav tantiem till styrelse & VD - 1 250 644 899 692 714 801 476 960 900
Löner till övriga anställda - 11 068 10 624 11 253 10 415 12 570 11 418 11 355 12 480 10 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 2 800 2 254 1 858 2 378 2 488 2 551 2 214
Sociala kostnader 0 8 376 6 755 6 899 6 192 5 949 7 799 4 655 11 757 5 961
Utdelning till aktieägare 40 000 0 0 0 0 0 0 45 000 25 000 0
Omsättning 556 685 61 847 36 777 19 427 23 523 21 823 21 262 49 301 45 387 64 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 17 21 19 19 19 20 17 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 550 3 015 1 416 1 022 1 214 1 149 1 063 2 900 2 161 3 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 217 1 437 1 050 1 063 965 1 128 1 043 1 011 1 247 1 058
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 537 -7 856 -29 212 -37 077 -31 771 -28 171 -29 523 31 787 -6 440 21 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,49% 72,40% 53,04% -15,77% 5,69% 2,63% -56,87% 8,63% -27,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,88% -1,61% -13,17% 4,67% -10,07% -7,67% -5,41% 8,65% -13,11% 2,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -146,74% -29,74% -274,88% 121,06% -152,70% -112,26% -137,39% 76,84% -132,91% 21,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 39,04% 45,97% 50,09% 52,88% 78,63% 75,04% 74,40%
Rörelsekapital/omsättning -39,77% -64,71% 132,74% -1 616,03% -909,53% -868,96% -1 985,59% -623,44% -757,96% -648,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,67% 7,69% 10,76% 25,12% 21,25% 23,18% 12,59% 24,40% 20,95% 18,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,95% 41,97% 260,26% 14,88% 21,64% 21,45% 9,62% 6,02% 4,25% 7,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...