Visa allt om Holger Blomstrand Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 161 594 155 787 152 374 150 045 141 854 135 511 131 302 130 068 129 417 124 729
Övrig omsättning 2 312 602 100 921 1 419 919 957 775 878 1 041
Rörelseresultat (EBIT) 50 473 57 825 59 941 59 721 50 438 43 986 43 503 52 648 60 600 55 561
Resultat efter finansnetto 40 254 48 668 47 606 53 297 48 817 41 403 35 455 48 483 56 163 56 396
Årets resultat 30 750 37 489 37 974 41 231 40 117 32 713 29 662 34 965 43 797 58 934
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 722 572 666 322 652 963 650 004 640 756 557 423 474 202 384 322 339 882 325 176
Omsättningstillgångar 126 286 128 135 93 776 94 514 54 281 33 203 79 489 152 569 145 455 109 566
Tillgångar 848 857 794 458 746 739 744 517 695 036 590 626 553 691 536 891 485 336 434 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 475 380 449 630 417 141 384 167 342 936 307 820 280 106 255 445 245 480 206 683
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 670 0 0
Avsättningar (tkr) 80 042 70 926 65 452 57 590 45 911 37 598 29 295 20 219 13 184 11 502
Långfristiga skulder 241 601 232 185 227 272 270 696 270 168 213 881 207 569 226 590 198 419 191 844
Kortfristiga skulder 51 835 41 718 36 874 32 066 36 022 31 327 36 720 30 967 28 254 24 712
Skulder och eget kapital 848 857 794 458 746 739 744 517 695 036 590 626 553 691 536 891 485 336 434 742
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 669 648 648 665 648 648 648 1 230 1 200 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 658 3 501 3 560 3 584 3 154 3 312 3 464 3 104 2 939 2 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 370 1 323 1 362 1 250 1 629 1 597 1 641 1 798 1 551 1 619
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 25 000 5 000
Omsättning 163 906 156 389 152 474 150 966 143 273 136 430 132 259 130 843 130 295 125 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 7 8 8 9 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 199 19 473 19 047 18 756 20 265 16 939 16 413 14 452 14 380 20 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 696 709 698 735 659 680 648 610 904
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 126 76 560 77 700 77 277 64 152 55 836 53 726 61 792 69 089 62 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,73% 2,24% 1,55% 5,77% 4,68% 3,21% 0,95% 0,50% 3,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,39% 7,33% 8,05% 8,04% 7,70% 7,71% 7,90% 9,90% 12,54% 12,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,57% 37,39% 39,46% 39,90% 37,72% 33,62% 33,33% 40,88% 47,02% 45,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,07% 55,47% 37,34% 41,62% 12,87% 1,38% 32,57% 93,49% 90,56% 68,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,00% 56,60% 55,86% 51,60% 49,34% 52,12% 50,59% 48,11% 50,58% 47,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,63% 307,15% 254,31% 294,75% 150,69% 105,99% 216,47% 492,68% 514,81% 443,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!