Visa allt om Syvab AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 198 360 174 320 166 200 158 200 153 000 147 000 137 000 135 800 133 800 122 000
Övrig omsättning 13 055 10 287 10 969 18 075 16 638 14 550 14 566 16 264 17 629 18 848
Rörelseresultat (EBIT) 11 344 8 400 4 904 7 068 9 279 10 013 11 836 11 278 11 860 10 978
Resultat efter finansnetto -4 933 -804 -3 487 -243 851 378 700 2 234 578 -1 410
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 556 472 1 161 220 845 105 575 498 506 979 472 317 446 056 410 327 370 517 361 669
Omsättningstillgångar 134 298 103 174 280 423 168 162 58 205 58 244 88 894 110 874 54 085 59 051
Tillgångar 1 690 770 1 264 394 1 125 528 743 660 565 183 530 561 534 951 521 201 424 602 420 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Obeskattade reserver 6 613 11 680 12 507 16 010 16 253 16 103 15 764 15 083 12 869 12 316
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 551 260 1 151 438 1 001 583 631 943 432 320 430 000 430 000 430 000 330 000 330 000
Kortfristiga skulder 132 743 101 122 111 283 95 552 116 455 84 304 89 032 75 964 81 579 78 250
Skulder och eget kapital 1 690 770 1 264 394 1 125 528 743 660 565 183 530 561 534 951 521 201 424 602 420 721
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 663 1 682 1 548 1 480 1 388 1 355 1 292 1 276 1 274 1 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 32 216 29 414 28 228 26 412 23 815 22 469 22 637 21 544 21 047 20 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 15 795 12 987 12 140 13 791 9 205 11 442 11 023 11 318 5 664 10 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 211 415 184 607 177 169 176 275 169 638 161 550 151 566 152 064 151 429 140 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 56 53 51 48 47 47 45 46 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 607 3 113 3 136 3 102 3 188 3 128 2 915 3 018 2 909 2 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 942 834 822 824 863 784 774 759 776 712
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 689 49 186 43 045 43 985 39 528 41 653 40 223 40 014 41 359 39 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,79% 4,89% 5,06% 3,40% 4,08% 7,30% 0,88% 1,49% 9,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,86% 0,66% 0,44% 0,95% 1,64% 1,89% 2,22% 2,17% 4,40% 4,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,33% 4,82% 2,95% 4,47% 6,06% 6,84% 8,65% 8,32% 13,97% 15,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,78% 1,18% 101,77% 45,90% -38,07% -17,73% -0,10% 25,71% -20,55% -15,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,31% 0,73% 0,88% 1,70% 2,27% 2,40% 2,33% 2,29% 2,40% 2,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,17% 102,03% 251,99% 175,99% 49,98% 69,09% 99,84% 145,96% 66,30% 75,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!