Visa allt om Liljas Personbilar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 592 268 1 558 596 1 556 339 1 622 866 1 477 288 1 446 439 1 297 851 1 210 913 1 058 764 1 144 591
Övrig omsättning 14 493 14 472 14 951 14 675 13 397 12 072 9 960 8 315 8 138 0
Rörelseresultat (EBIT) 47 886 36 222 13 804 33 203 29 825 35 397 18 346 9 588 7 760 6 974
Resultat efter finansnetto 47 557 38 079 12 024 46 277 32 090 37 895 20 626 11 208 12 212 15 168
Årets resultat 705 14 641 1 360 15 390 11 091 7 230 9 205 6 872 9 480 9 032
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 753 130 111 69 845 81 134 71 171 67 878 86 434 74 856 59 295 45 370
Omsättningstillgångar 321 059 329 090 340 057 342 683 298 106 282 601 247 544 239 711 194 791 190 728
Tillgångar 443 812 459 201 409 902 423 817 369 277 350 479 333 978 314 567 254 086 236 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 663 133 958 119 317 117 957 102 567 91 476 84 246 75 041 68 169 58 689
Obeskattade reserver 34 936 37 171 41 547 46 730 39 878 40 862 41 576 33 860 32 124 32 082
Avsättningar (tkr) 15 524 15 831 16 810 17 254 17 809 19 469 20 016 20 396 20 748 21 176
Långfristiga skulder 15 922 24 802 29 919 33 254 36 810 40 366 43 919 48 811 29 979 23 136
Kortfristiga skulder 242 767 247 439 202 309 208 622 172 213 158 306 144 221 136 459 103 066 101 015
Skulder och eget kapital 443 812 459 201 409 902 423 817 369 277 350 479 333 978 314 567 254 086 236 098
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 392 3 202 3 136 2 842 3 054 2 990 2 834 2 802 2 630 2 705
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 111 316 115 227 116 485 108 528 105 945 100 613 93 227 88 154 84 349 82 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 48 905 50 783 52 105 48 247 44 768 41 683 35 400 33 347 30 705 29 878
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 606 761 1 573 068 1 571 290 1 637 541 1 490 685 1 458 511 1 307 811 1 219 228 1 066 902 1 144 591
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 237 264 282 268 266 257 252 250 248 246
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 718 5 904 5 519 6 055 5 554 5 628 5 150 4 844 4 269 4 653
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 662 621 603 588 575 531 501 482 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 549 51 951 30 055 51 041 46 197 50 667 32 741 23 278 18 518 15 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,16% 0,15% -4,10% 9,85% 2,13% 11,45% 7,18% 14,37% -7,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,68% 9,67% 3,98% 11,99% 9,61% 11,74% 7,36% 4,69% 5,96% 7,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,26% 2,85% 1,05% 3,13% 2,40% 2,85% 1,89% 1,22% 1,43% 1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,85% 19,95% 18,98% 18,15% 19,03% 18,70% 18,35% 18,31% 19,11% 18,18%
Rörelsekapital/omsättning 4,92% 5,24% 8,85% 8,26% 8,52% 8,59% 7,96% 8,53% 8,66% 7,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,48% 35,49% 37,01% 36,43% 36,20% 35,19% 34,94% 32,25% 36,15% 34,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,87% 35,65% 60,69% 36,29% 48,68% 44,17% 54,74% 52,11% 67,70% 62,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...