Visa allt om Lunds Kommuns Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 211 000 1 149 000 1 101 000 1 025 000 972 000 929 000 896 200 872 600 856 000 841 900
Övrig omsättning 8 000 10 000 23 000 50 000 51 000 35 000 18 200 18 100 28 900 17 600
Rörelseresultat (EBIT) 290 000 240 000 252 000 258 000 261 000 201 000 206 700 202 700 204 000 191 700
Resultat efter finansnetto 225 000 195 000 193 000 189 000 203 000 127 000 121 600 106 300 103 900 85 000
Årets resultat 201 000 231 000 176 000 152 000 150 000 108 000 105 500 90 400 76 600 62 600
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 202 000 7 695 000 7 275 000 6 888 000 6 317 000 5 761 000 5 371 900 4 981 200 4 594 000 4 470 600
Omsättningstillgångar 385 000 320 000 333 000 175 000 314 000 355 000 258 100 186 900 271 000 231 100
Tillgångar 8 587 000 8 015 000 7 608 000 7 063 000 6 631 000 6 116 000 5 630 000 5 168 100 4 865 000 4 701 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 220 000 2 048 000 1 835 000 1 682 000 1 531 000 1 382 000 1 274 500 1 180 100 1 091 700 1 012 200
Obeskattade reserver 0 0 109 000 155 000 153 000 141 000 153 200 166 800 181 400 172 400
Avsättningar (tkr) 149 000 127 000 66 000 55 000 45 000 33 000 32 900 15 600 14 100 12 100
Långfristiga skulder 5 850 000 5 450 000 5 255 000 4 855 000 4 555 000 4 255 000 3 900 000 3 550 000 3 350 000 3 300 100
Kortfristiga skulder 368 000 390 000 343 000 316 000 347 000 305 000 269 400 255 600 227 800 204 900
Skulder och eget kapital 8 587 000 8 015 000 7 608 000 7 063 000 6 631 000 6 116 000 5 630 000 5 168 100 4 865 000 4 701 700
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 700 1 704 1 589 1 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 122 000 118 000 111 000 98 000 92 000 86 000 79 500 74 911 71 765 69 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 54 000 50 000 49 000 44 000 42 000 38 000 32 700 31 000 29 800 28 450
Utdelning till aktieägare 27 000 31 000 31 000 31 000 1 000 1 367 1 213 1 430 2 371 2 724
Omsättning 1 219 000 1 159 000 1 124 000 1 075 000 1 023 000 964 000 914 400 890 700 884 900 859 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 273 261 264 238 221 205 218 205 204 205
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 436 4 402 4 170 4 307 4 398 4 532 4 111 4 257 4 196 4 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 651 610 84 701 698 605 604 584 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 519 000 448 000 456 000 451 000 436 000 366 000 337 800 343 000 344 000 322 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,40% 4,36% 7,41% 5,45% 4,63% 3,66% 2,70% 1,94% 1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,40% 2,99% 3,31% 3,65% 3,94% 3,29% 3,67% 3,92% 4,21% 4,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,11% 20,89% 22,89% 25,17% 26,85% 21,64% 23,09% 23,24% 23,94% 23,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,18% 22,72% 23,89% 100,00% 77,67% 73,20% 72,22% 73,20% 72,64% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,40% -6,09% -0,91% -13,76% -3,40% 5,38% -1,26% -7,87% 5,05% 3,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,85% 25,55% 25,24% 25,53% 24,89% 24,39% 24,76% 25,35% 25,35% 24,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,53% 81,03% 95,92% 54,11% 88,76% 114,75% 94,17% 71,24% 116,99% 110,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!