Visa allt om Aktiebolaget Futuritas

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 347 328 233 621 176 090 275 774 188 714 239 492 266 588 334 681 306 624 232 784
Övrig omsättning 2 322 5 311 4 761 11 250 7 134 1 490 7 160 3 775 6 287 1 257
Rörelseresultat (EBIT) 26 188 16 697 -15 765 41 619 12 469 19 846 21 265 20 469 31 375 16 915
Resultat efter finansnetto 32 259 58 237 24 861 22 830 17 225 32 623 31 290 26 610 77 215 25 037
Årets resultat 26 740 54 014 23 853 15 480 13 192 23 203 26 013 21 395 64 652 20 171
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 332 178 966 170 584 168 376 182 545 175 346 158 701 193 751 160 997 115 071
Omsättningstillgångar 480 900 450 909 397 561 384 052 348 131 352 894 344 878 296 719 301 411 272 027
Tillgångar 658 232 629 875 568 145 552 428 530 676 528 240 503 579 490 470 462 408 387 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 682 571 714 514 493 495 401 476 369 465 187 472 335 453 542 430 783 360 465
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 710 2 878 1 967 3 020 2 290 2 389 1 812 2 305 2 016 777
Långfristiga skulder 0 0 213 204 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 840 55 283 51 472 53 803 52 017 60 664 29 432 34 623 29 609 25 856
Skulder och eget kapital 658 232 629 875 568 145 552 428 530 676 528 240 503 579 490 470 462 408 387 098
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 6 306 5 673 6 141 5 894 5 598 5 047 5 959 6 610 5 976 5 801
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 117 101 67 93 - - -
Löner till övriga anställda 33 543 35 123 35 886 34 569 34 145 35 858 36 365 34 197 32 786 33 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 797 19 646 18 479 15 656 15 654 14 888 16 081 16 958 14 553 14 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 349 650 238 932 180 851 287 024 195 848 240 982 273 748 338 456 312 911 234 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 89 84 87 88 88 96 92 97 95
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 992 2 625 2 096 3 170 2 144 2 722 2 777 3 638 3 161 2 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 705 643 663 666 644 632 614 595 561 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 272 22 606 -9 599 47 367 17 551 25 286 26 279 25 322 36 339 21 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,67% 32,67% -36,15% 46,13% -21,20% -10,16% -20,35% 9,15% 31,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,92% 9,25% 4,63% 8,49% 3,26% 6,22% 6,23% 5,53% 16,71% 6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,33% 24,93% 14,95% 17,01% 9,17% 13,72% 11,76% 8,10% 25,20% 10,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,11% 64,31% 48,51% 74,96% 62,21% 72,20% 45,61% 77,82% 76,97% 71,29%
Rörelsekapital/omsättning 122,67% 169,35% 196,54% 119,75% 156,91% 122,02% 118,33% 78,31% 88,64% 105,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,10% 90,77% 90,56% 89,68% 89,77% 88,06% 93,80% 92,47% 93,16% 93,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 469,10% 424,62% 371,97% 405,20% 314,51% 276,71% 659,89% 499,61% 584,14% 671,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 547 1 543 1 543 1 568 1 581 1 574 1 590 1 608 1 604 1 620
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 150 -369 -553 -289 -212 244 -601 -404 -73 -140
Resultat efter finansnetto 232 -304 197 -22 131 -178 2 205 3 552 1 195 1 538 1 407
Årets resultat 3 358 1 349 1 891 -10 284 4 537 6 847 8 094 6 984 20 965 5 006
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 065 88 065 81 065 79 976 99 010 95 020 102 034 79 654 48 330 48 344
Omsättningstillgångar 12 840 18 121 24 103 26 285 17 557 23 355 10 162 29 451 54 608 30 273
Tillgångar 108 905 106 186 105 168 106 261 116 567 118 375 112 196 109 105 102 938 78 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 918 77 561 76 211 74 319 84 603 80 067 103 220 98 476 91 492 70 527
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 987 28 625 28 957 31 942 31 964 38 308 8 976 10 629 11 446 8 089
Skulder och eget kapital 108 905 106 186 105 168 106 261 116 567 118 375 112 196 109 105 102 938 78 616
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 643 615 615 956 928 517 1 069 1 064 838 926
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 500 500 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 232 296 229 231 293 175 355 414 398 392
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 000 3 000 0 0
Omsättning 1 547 1 543 1 543 1 568 1 581 1 574 1 590 1 608 1 604 1 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 547 1 543 1 543 1 568 1 581 1 574 1 590 1 608 1 604 1 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 912 1 291 1 405 1 238 1 277 758 1 562 1 545 1 210 1 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 -369 -544 -280 -202 253 -592 -404 -73 -140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,26% 0,00% -1,59% -0,82% 0,44% -1,01% -1,12% 0,25% -0,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,21% -0,28% 1,54% 1,78% -0,15% 1,87% 3,21% 1,12% 1,50% 1,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,00% -19,51% 104,99% 120,79% -11,20% 140,47% 226,54% 75,68% 95,95% 86,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -979,12% -680,75% -314,58% -360,78% -911,26% -950,00% 74,59% 1 170,52% 2 690,90% 1 369,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,30% 73,04% 72,47% 69,94% 72,58% 67,64% 92,00% 90,26% 88,88% 89,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,88% 63,30% 83,24% 82,29% 54,93% 60,97% 113,21% 277,08% 477,09% 374,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!