Visa allt om E. Öhman J:or Fonder AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 298 616 322 473 686 759 0 614 731 469 756 389 428 203 528 162 604 55 673
Övrig omsättning 2 178 666 270 663 451 1 952 3 888 140 1 246 1 302 0
Rörelseresultat (EBIT) 101 723 125 568 56 636 32 161 25 872 19 965 8 364 8 214 6 637 4 838
Resultat efter finansnetto 103 042 126 635 57 726 32 558 26 804 20 611 8 172 8 267 6 835 5 156
Årets resultat -2 621 100 769 45 275 -2 662 -2 097 0 -163 -294 -211 3 962
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 846 57 876 62 987 70 578 75 410 52 048 17 812 12 606 8 940 8 940
Omsättningstillgångar 313 225 379 670 236 935 167 106 223 096 120 182 148 388 74 054 52 444 43 484
Tillgångar 366 071 437 546 299 922 237 684 298 506 172 230 166 201 86 661 61 384 52 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 030 176 951 126 183 80 908 139 577 48 004 48 003 22 831 16 125 12 037
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 303 041 260 595 173 739 156 776 158 929 124 227 118 197 63 829 45 259 40 388
Skulder och eget kapital 366 071 437 546 299 922 237 684 298 506 172 230 166 201 86 661 61 384 52 424
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 653 2 331 2 262 3 603 1 661 - 1 403 1 194 1 351 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 228 218 -
Löner till övriga anställda 58 716 54 607 65 164 82 883 29 216 - 32 897 19 468 16 794 17 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 1 588 2 231 2 318 -
Sociala kostnader 36 453 38 984 32 235 22 429 21 858 - 11 096 11 642 6 670 10 043
Utdelning till aktieägare 0 111 300 50 001 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 300 794 323 139 687 029 663 451 616 683 473 644 389 568 204 774 163 906 55 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 66 65 68 69 32 35 24 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 457 4 886 10 566 - 8 909 14 680 11 127 8 480 7 391 2 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 838 1 884 1 700 1 747 1 589 1 921 1 720 1 431 1 321 1 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 136 131 268 64 441 39 538 32 631 21 722 9 710 8 214 6 637 4 876
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,40% -53,04% - -100,00% 30,86% 20,63% 91,34% 25,17% 192,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,44% 29,05% 19,31% - 9,06% 12,24% 5,14% 9,68% 11,38% 9,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,86% 39,41% 8,43% - 4,40% 4,49% 2,19% 4,12% 4,30% 9,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,41% 36,93% 9,20% - 10,44% -0,86% 7,75% 5,02% 4,42% 5,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,22% 40,44% 42,07% 34,04% 46,76% 27,87% 28,88% 26,35% 26,27% 22,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,36% 145,69% 136,37% 106,59% 140,37% 96,74% 125,54% 116,02% 115,88% 107,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!