Visa allt om HOLJE EL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 65 004 60 365 58 456 37 632 60 120 45 185 45 353 36 399 33 981 24 301
Övrig omsättning 1 563 2 028 1 112 978 811 1 267 175 1 18 8
Rörelseresultat (EBIT) 3 306 6 578 10 564 2 616 1 914 2 211 462 584 1 291 986
Resultat efter finansnetto 3 268 6 573 10 514 2 518 1 712 1 952 291 434 1 133 696
Årets resultat 2 026 3 004 6 191 1 266 934 1 104 301 231 769 696
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 040 5 005 4 835 4 884 2 951 2 025 2 067 2 260 2 282 2 115
Omsättningstillgångar 37 634 32 781 27 729 18 693 16 248 17 645 15 306 12 481 11 138 8 653
Tillgångar 42 674 37 786 32 564 23 577 19 199 19 670 17 373 14 741 13 420 10 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 849 16 823 12 069 6 103 5 462 4 528 3 424 3 123 2 892 2 123
Obeskattade reserver 8 079 7 435 4 695 2 091 1 239 769 268 380 255 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 8 86 152 250 250 250 250
Långfristiga skulder 0 0 0 1 870 0 0 382 1 339 1 481 2 101
Kortfristiga skulder 15 746 13 528 15 800 13 505 12 412 14 221 13 049 9 649 8 542 6 279
Skulder och eget kapital 42 674 37 786 32 564 23 577 19 199 19 670 17 373 14 741 13 420 10 768
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 12 773 10 659 9 902 8 811
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 819 3 819 2 713 2 676
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 567 62 393 59 568 38 610 60 931 46 452 45 528 36 400 33 999 24 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 39 37 36 40 42 36 33 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 512 1 548 1 580 1 045 1 503 1 076 1 260 1 103 1 214 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 613 594 522 516 503 498 445 458 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 683 6 920 10 859 2 870 2 111 2 405 654 775 1 439 1 090
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,68% 3,27% 55,34% -37,41% 33,05% -0,37% 24,60% 7,12% 39,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,76% 17,47% 32,47% 11,15% 10,04% 11,26% 2,71% 4,03% 9,73% 9,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,10% 10,94% 18,09% 6,99% 3,21% 4,90% 1,04% 1,63% 3,84% 4,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,66% 57,42% 60,81% 47,82% 68,11% 22,48% 56,25% 52,56% 54,95% 42,86%
Rörelsekapital/omsättning 33,67% 31,89% 20,41% 13,79% 6,38% 7,58% 4,98% 7,78% 7,64% 9,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,94% 59,87% 48,31% 32,80% 33,48% 26,07% 20,91% 23,20% 23,03% 19,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,28% 231,22% 168,35% 129,24% 104,68% 96,17% 80,12% 87,11% 86,86% 94,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!