Visa allt om Aktiebolaget Malfors Promotor

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 138 000 383 000 405 000 120 000 40 000 61 000 80 000 132 000 132 000 144 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -8 000 -3 000 7 000 -2 000 -5 000 0 -16 000 -13 000 -9 000 -10 000
Resultat efter finansnetto -74 000 -29 000 -77 000 -13 000 50 000 -146 000 -171 000 -44 000 -61 000 -32 000
Årets resultat -74 000 -31 000 -80 000 -14 000 51 000 -146 000 -171 000 -44 000 -65 000 -34 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 640 000 607 000 616 000 697 000 681 000 598 000 768 000 840 000 840 000 844 000
Omsättningstillgångar 107 000 78 000 92 000 144 000 179 000 195 000 193 000 253 000 324 000 358 000
Tillgångar 747 000 686 000 709 000 841 000 860 000 793 000 961 000 1 093 000 1 164 000 1 202 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 000 685 000 703 000 834 000 853 000 785 000 953 000 1 085 000 1 157 000 1 194 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000
Kortfristiga skulder 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000
Skulder och eget kapital 747 000 686 000 709 000 841 000 860 000 793 000 961 000 1 093 000 1 164 000 1 202 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 000 1 000 2 000 1 880 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 000 1 000 1 000 1 432 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 000 1 000 1 000 4 506 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 000 383 000 405 000 120 000 40 000 65 000 80 000 132 000 132 000 144 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 46 000 76 600 81 000 24 000 8 000 12 200 16 000 26 400 26 400 28 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 000 600 800 1 563 600 800 800 800 600 600 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 000 -2 000 8 000 86 000 42 429 000 0 -16 000 -12 000 -8 000 -9 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,97% -5,43% 237,50% 200,00% -34,43% -23,75% -39,39% 0,00% -8,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,77% -4,23% -11,00% -1,55% 5,81% -18,28% -17,79% -4,03% -5,24% -2,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -52,90% -7,57% -19,26% -10,83% 125,00% -237,70% -213,75% -33,33% -46,21% -22,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -3,62% 0,52% 3,21% 2,50% 0,00% 1,64% 2,50% 1,52% 2,27% 3,47%
Rörelsekapital/omsättning 76,81% 20,10% 22,22% 119,17% 445,00% 318,03% 240,00% 190,91% 245,45% 247,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,87% 99,85% 99,15% 99,17% 99,19% 98,99% 99,17% 99,27% 99,40% 99,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 000,00% 2 000,00% 2 050,00% 8 200,00% 6 800,00% 13 100,00% 9 800,00% 14 800,00% - 21 700,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 137 923 380 027 401 852 117 526 37 014 57 907 77 193 129 782 129 482 142 108
Övrig omsättning 248 358 349 342 527 1 752 342 342 435 342
Rörelseresultat (EBIT) -8 162 -3 138 5 973 -2 117 -4 893 -3 180 -16 272 -14 117 -8 693 -10 249
Resultat efter finansnetto 121 413 67 028 51 516 89 769 109 007 62 052 18 821 -8 711 848 821
Årets resultat 123 241 76 587 53 669 96 300 117 328 67 137 21 417 -7 771 -4 839 -3 508
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 581 973 1 498 697 1 418 146 1 328 848 1 204 015 1 083 807 1 021 560 946 051 898 264 867 576
Omsättningstillgångar 106 732 76 024 89 907 135 926 176 009 191 177 192 281 252 418 313 357 356 646
Tillgångar 1 688 705 1 574 721 1 508 053 1 464 774 1 380 024 1 274 984 1 213 841 1 198 469 1 211 621 1 224 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 688 252 1 574 011 1 506 424 1 461 754 1 374 454 1 266 126 1 204 989 1 189 573 1 203 344 1 214 484
Obeskattade reserver 0 0 546 2 450 5 090 8 398 8 398 8 398 7 851 5 948
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515
Kortfristiga skulder 453 710 1 082 570 480 460 454 498 426 3 275
Skulder och eget kapital 1 688 705 1 574 721 1 508 052 1 464 774 1 380 024 1 274 984 1 213 841 1 198 469 1 211 621 1 224 222
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 252 1 266 1 870 1 880 1 725 1 480 1 483 1 404 1 308 1 248
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 067 14 009 15 444 1 432 1 381 1 335 1 270 1 248 1 238 1 262
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 795 809 1 256 1 194 1 182 1 041 999 908 883 1 089
Utdelning till aktieägare 9 000 9 000 9 000 9 000 900 9 000 6 000 6 000 6 000 6 300
Omsättning 138 171 380 385 402 201 117 868 37 541 59 659 77 535 130 124 129 917 142 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 45 974 76 005 80 370 23 505 7 403 11 581 15 439 25 956 25 896 28 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 038 3 217 3 714 901 858 771 750 712 686 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 155 -3 123 5 986 -2 116 -4 805 -3 180 -16 213 -14 046 -8 524 -10 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,71% -5,43% 241,93% 217,52% -36,08% -24,98% -40,52% 0,23% -8,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,19% 4,26% 3,42% 6,13% 7,90% 4,87% 1,84% -0,73% 0,08% 0,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 88,03% 17,64% 12,82% 76,38% 294,50% 107,16% 28,89% -6,71% 0,72% 0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -3,32% 0,23% 2,75% 2,36% -0,96% -0,62% 1,84% 0,39% 1,94% 2,51%
Rörelsekapital/omsättning 77,06% 19,82% 22,10% 115,17% 474,22% 329,35% 248,50% 194,11% 241,68% 248,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,97% 99,95% 99,92% 99,92% 99,88% 99,82% 99,81% 99,80% 99,82% 99,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15 323,62% 2 595,49% 3 562,75% 13 051,05% 13 641,46% 27 731,09% 21 350,22% 29 547,19% 41 086,15% 6 591,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!