Visa allt om Vetri i Laholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 35 092 40 430 32 565 32 144 29 614 29 819 26 634 25 343 21 814 22 849
Övrig omsättning 219 524 339 1 000 80 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 210 6 093 3 160 1 595 0 2 349 2 269 496 -818 -1 906
Resultat efter finansnetto 1 246 6 119 3 160 1 567 -31 2 350 2 244 471 -864 -1 943
Årets resultat 391 2 513 1 881 808 9 1 324 1 746 368 -532 -425
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 286 396 4 476 3 713 323 85 192 469 564 326
Omsättningstillgångar 18 448 15 524 9 025 9 148 12 824 12 585 10 337 9 217 9 660 9 563
Tillgångar 18 734 15 920 13 501 12 861 13 147 12 670 10 529 9 686 10 223 9 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 534 9 143 6 630 6 449 5 641 5 632 5 664 3 918 3 550 4 082
Obeskattade reserver 2 755 2 864 1 926 1 160 642 642 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 445 3 913 4 945 5 251 6 864 6 396 4 865 5 768 6 673 5 806
Skulder och eget kapital 18 734 15 920 13 501 12 861 13 147 12 670 10 529 9 686 10 223 9 888
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 274 5 637 6 075 6 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 018 2 164 2 282 2 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 311 40 954 32 904 33 144 29 694 29 819 26 634 25 343 21 814 22 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 18 18 17 15 13 15 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 847 2 022 1 809 1 786 1 742 1 988 2 049 1 690 1 283 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 578 560 564 573 565 572 561 524 502 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 339 6 237 3 274 1 693 57 2 383 2 339 577 -722 -1 748
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,20% 24,15% 1,31% 8,54% -0,69% 11,96% 5,09% 16,18% -4,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,66% 38,44% 23,41% 12,40% 0,01% 18,55% 21,56% 5,15% -7,97% -19,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,56% 15,13% 9,70% 4,96% 0,00% 7,88% 8,52% 1,97% -3,74% -8,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,53% 58,58% 55,07% 53,71% 50,82% 51,75% 52,01% 48,44% 51,78% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning 34,20% 28,72% 12,53% 12,12% 20,13% 20,76% 20,55% 13,61% 13,69% 16,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,36% 71,46% 60,23% 57,18% 46,72% 48,40% 53,79% 40,45% 34,73% 41,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,75% 266,96% 97,23% 89,30% 118,01% 125,53% 104,17% 86,10% 72,79% 79,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!