Visa allt om Mattsson Metal AB
Visa allt om Mattsson Metal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 236 496 215 433 234 498 245 459 225 413 196 842 187 560 157 665 207 095 265 034
Övrig omsättning 93 372 477 281 23 261 280 273 - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 371 -5 756 8 339 8 680 5 314 7 839 4 099 6 746 -4 060 7 815
Resultat efter finansnetto 8 396 -6 215 8 938 8 704 5 682 7 370 3 492 6 659 -5 497 6 758
Årets resultat 4 419 33 5 299 6 374 3 558 5 030 3 799 5 461 -1 152 3 773
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 605 36 467 35 839 33 795 38 754 37 162 41 592 39 717 41 576 44 897
Omsättningstillgångar 102 261 93 988 88 259 85 294 87 774 66 035 76 921 63 659 50 302 63 417
Tillgångar 140 866 130 455 124 098 119 089 126 528 103 197 118 513 103 376 91 878 108 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 712 73 293 73 260 67 962 61 588 58 030 53 001 49 201 43 741 46 393
Obeskattade reserver 14 139 11 558 17 836 15 267 14 725 13 893 13 407 15 123 15 868 20 213
Avsättningar (tkr) 0 519 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 895 1 790 7 885 9 313 9 916 6 800 7 333
Kortfristiga skulder 49 015 45 085 33 002 34 965 48 425 23 389 42 792 29 136 25 469 34 375
Skulder och eget kapital 140 866 130 455 124 098 119 089 126 528 103 197 118 513 103 376 91 878 108 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 959 947 873 869 823 881 1 186 1 013 968 1 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 32 468 34 240 34 243 33 252 32 725 32 550 29 755 28 796 27 420 27 092
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 13 660 14 290 12 614 12 531 12 228 11 938 13 264 10 721 10 753 12 902
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
Omsättning 236 589 215 805 234 975 245 740 225 436 197 103 187 840 157 938 207 095 265 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 110 112 110 109 112 102 107 111 111
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 413 1 958 2 094 2 231 2 068 1 758 1 839 1 474 1 866 2 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 468 437 434 428 412 433 388 363 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 522 2 254 16 114 16 797 14 189 16 950 13 741 16 879 4 499 16 071
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,78% -8,13% -4,47% 8,89% 14,51% 4,95% 18,96% -23,87% -21,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,47% -3,73% 8,36% 7,61% 4,78% 8,00% 3,66% 7,03% -4,07% 7,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,45% -2,26% 4,43% 3,69% 2,68% 4,19% 2,31% 4,61% -1,81% 3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,77% 35,94% 39,63% 38,23% 40,73% 49,94% 47,00% 44,80% 34,62% 24,38%
Rörelsekapital/omsättning 22,51% 22,70% 23,56% 20,50% 17,46% 21,67% 18,20% 21,90% 11,99% 10,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,00% 63,09% 70,24% 67,07% 57,25% 66,15% 53,06% 58,38% 60,04% 56,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,59% 88,33% 119,32% 120,64% 85,14% 123,78% 67,13% 62,05% 84,26% 79,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...