Visa allt om L'Oréal Sverige AB
Visa allt om L'Oréal Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 703 706 1 644 665 1 523 917 1 445 407 1 433 771 1 342 909 1 313 729 1 302 668 1 220 410 1 212 810
Övrig omsättning 28 237 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 267 479 259 873 202 397 207 430 212 235 192 476 186 733 185 637 153 087 179 268
Resultat efter finansnetto 275 397 255 841 202 477 208 194 214 816 194 913 189 435 185 495 152 663 182 929
Årets resultat 213 773 199 498 157 159 161 856 206 059 104 896 135 467 139 750 120 588 134 691
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 290 65 168 55 988 42 239 42 610 33 765 34 501 36 846 41 682 49 063
Omsättningstillgångar 525 268 510 995 487 000 452 552 473 339 402 040 402 030 364 299 323 846 385 348
Tillgångar 620 558 576 163 542 988 494 791 515 949 435 805 436 531 401 145 365 528 434 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 422 233 864 170 924 191 785 232 583 128 032 162 653 158 591 137 499 191 849
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 50 240 0 0 4 914 16 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 440
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 371 136 342 299 372 064 303 006 283 366 257 533 273 878 242 554 223 115 213 208
Skulder och eget kapital 620 558 576 163 542 988 494 791 515 949 435 805 436 531 401 145 365 528 434 411
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 2 541 3 567 5 766 5 399 11 102 10 538 7 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 117 026 116 751 129 949 122 266 120 592 105 613 105 551 97 033 90 962 92 702
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 47 019 56 796 56 620 54 846 45 988 41 791 42 955 40 396 38 561 42 919
Utdelning till aktieägare 213 773 199 498 148 925 161 856 207 965 106 032 140 654 136 591 115 499 134 989
Omsättning 1 731 943 1 644 665 1 523 917 1 445 407 1 433 771 1 342 909 1 313 729 1 302 668 1 220 410 1 212 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 217 214 218 239 222 202 212 198 204 203
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 851 7 685 6 990 6 048 6 458 6 648 6 197 6 579 5 982 5 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 773 960 1 058 937 963 978 899 921 905 886
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 298 497 285 783 223 370 226 457 229 162 206 177 203 542 208 414 177 975 202 725
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,59% 7,92% 5,43% 0,81% 6,77% 2,22% 0,85% 6,74% 0,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,66% 45,35% 37,36% 42,17% 41,68% 44,91% 43,63% 46,47% 42,19% 42,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,27% 15,89% 13,31% 14,44% 15,00% 14,57% 14,50% 14,31% 12,64% 15,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,41% 72,26% 74,09% 75,85% 77,28% 76,74% 77,27% 77,25% 73,82% 76,75%
Rörelsekapital/omsättning 9,05% 10,26% 7,54% 10,35% 13,25% 10,76% 9,75% 9,35% 8,25% 14,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,19% 40,59% 31,48% 38,76% 45,08% 37,87% 37,26% 39,53% 38,61% 46,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,79% 146,94% 125,98% 149,13% 166,83% 156,01% 146,71% 150,11% 145,09% 180,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...