Visa allt om Nobia Svenska Kök AB
Visa allt om Nobia Svenska Kök AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 323 380 1 232 567 987 384 882 594 649 423 388 170 313 156 303 397 442 100 382 700
Övrig omsättning 1 681 1 790 2 811 3 167 737 291 1 794 6 217 339 962
Rörelseresultat (EBIT) 199 949 167 573 138 501 113 265 61 592 21 702 -33 414 -23 267 32 816 35 477
Resultat efter finansnetto 199 979 167 690 139 661 115 502 63 808 24 173 -33 215 -22 806 36 362 37 768
Årets resultat -373 -294 3 040 90 203 46 234 17 588 -20 753 -13 121 26 302 26 974
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 897 53 031 47 559 39 862 29 379 32 369 35 420 79 119 77 855 75 874
Omsättningstillgångar 355 202 312 707 231 097 431 881 368 085 218 558 204 658 185 236 200 196 164 497
Tillgångar 402 099 365 738 278 656 471 743 397 464 250 927 240 078 264 355 278 051 240 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 724 8 097 8 391 5 351 7 656 6 379 6 811 5 735 7 066 7 404
Obeskattade reserver 4 801 5 599 4 193 0 0 0 0 4 639 10 118 10 545
Avsättningar (tkr) 3 000 4 000 3 037 2 037 2 037 984 984 1 584 4 084 4 084
Långfristiga skulder 201 137 166 500 131 598 360 357 241 757 180 757 156 307 180 822 192 220 155 220
Kortfristiga skulder 185 437 181 542 131 437 103 998 146 014 62 807 75 976 71 575 64 563 63 118
Skulder och eget kapital 402 099 365 738 278 656 471 743 397 464 250 927 240 078 264 355 278 051 240 371
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 296 1 975 2 080 1 500 0 0 0 0 0 1 540
Varav tantiem till styrelse & VD 289 - 345 - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 47 521 50 055 48 346 42 449 30 366 57 268 72 605 69 833 79 996 70 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 18 930 19 771 19 163 16 701 11 551 16 396 27 559 26 671 30 868 30 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 325 061 1 234 357 990 195 885 761 650 160 388 461 314 950 309 614 442 439 383 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 103 110 101 63 112 198 210 244 233
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 103 11 967 8 976 8 739 10 308 3 466 1 582 1 445 1 812 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 681 697 633 601 665 658 506 460 454 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 210 509 178 752 144 325 117 349 64 520 24 852 -25 141 -16 077 40 361 40 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,37% 24,83% 11,87% 35,90% 67,30% 23,95% 3,22% -31,37% 15,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,74% 45,86% 50,13% 24,49% 16,06% 9,64% -13,83% -8,51% 13,09% 15,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,11% 13,61% 14,15% 13,09% 9,83% 6,23% -10,60% -7,42% 8,23% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,07% 35,64% 36,08% 35,47% 29,63% 29,55% 26,41% 24,30% 23,26% 26,18%
Rörelsekapital/omsättning 12,83% 10,64% 10,09% 37,15% 34,20% 40,12% 41,09% 37,46% 30,68% 26,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,85% 3,41% 4,18% 1,13% 1,93% 2,54% 2,84% 3,46% 5,16% 6,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,84% 169,98% 173,15% 412,54% 250,25% 346,43% 253,86% 235,44% 262,12% 214,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...