Visa allt om ICA Gruppen Aktiebolag
Visa allt om ICA Gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 106 455 000 103 655 000 101 221 000 87 174 000 77 702 000 2 726 000 2 498 000 2 931 000 2 392 000 1 184 000
Övrig omsättning 941 000 497 000 904 000 894 000 8 363 000 543 000 620 000 282 000 668 000 721 000
Rörelseresultat (EBIT) 5 220 000 4 518 000 4 594 000 4 097 000 10 274 000 256 000 302 000 -422 000 423 000 612 000
Resultat efter finansnetto 4 853 000 4 154 000 4 225 000 3 727 000 9 825 000 288 000 252 000 -378 000 671 000 163 000
Årets resultat 4 145 000 3 397 000 3 663 000 3 105 000 9 446 000 306 000 59 000 -391 000 701 000 170 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 711 000 55 941 000 55 831 000 51 256 000 52 352 000 7 589 000 8 232 000 8 182 000 9 391 000 8 068 000
Omsättningstillgångar 19 289 000 20 182 000 19 085 000 21 178 000 16 609 000 2 174 000 1 828 000 2 154 000 1 992 000 1 953 000
Tillgångar 78 000 000 76 123 000 74 916 000 72 434 000 68 961 000 9 763 000 10 060 000 10 336 000 11 383 000 10 021 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 720 000 29 645 000 28 075 000 24 706 000 23 363 000 8 264 000 8 456 000 8 854 000 10 040 000 9 515 000
Minoritetsintressen 297 000 22 000 0 3 205 000 3 178 000 139 000 157 000 90 000 178 000 0
Avsättningar (tkr) 0 7 130 000 2 159 000 2 295 000 6 787 000 411 000 457 000 155 000 0 145 000
Långfristiga skulder 11 140 000 7 566 000 12 786 000 14 700 000 6 825 000 215 000 60 000 64 000 303 000 52 000
Kortfristiga skulder 34 843 000 31 760 000 31 896 000 27 528 000 28 808 000 734 000 930 000 1 173 000 862 000 309 000
Skulder och eget kapital 78 000 000 76 123 000 74 916 000 72 434 000 68 961 000 9 763 000 10 060 000 10 336 000 11 383 000 10 021 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 132 000 135 000 144 000 127 000 83 000 36 000 32 000 28 000 29 000 15 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 9 133 22 000 13 000 10 000 - - - - -
Löner till övriga anställda 6 349 000 6 476 000 6 508 000 5 247 000 5 445 000 482 000 502 000 590 000 447 000 238 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 16 474 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 642 000 2 526 000 2 424 000 1 856 000 1 292 000 207 000 201 000 237 000 195 000 133 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 107 396 000 104 152 000 102 125 000 88 068 000 86 065 000 3 269 000 3 118 000 3 213 000 3 060 000 1 905 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 269 21 986 23 349 22 684 16 710 1 112 1 136 1 590 1 551 605
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 972 4 715 4 335 3 843 4 650 2 451 2 199 1 843 1 542 1 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 416 389 319 408 652 647 538 433 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 220 000 6 019 000 6 135 000 4 326 000 11 561 000 322 000 365 000 -346 000 487 000 628 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,70% 2,40% 16,11% 12,19% 2 750,40% 9,13% -14,77% 22,53% 102,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,70% 5,97% 6,19% 5,71% 14,99% 3,27% 3,54% -3,30% 6,17% 6,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,91% 4,38% 4,58% 4,74% 13,30% 11,70% 14,25% -11,63% 29,35% 58,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,38% 13,48% 13,55% 13,92% 14,96% 45,19% 44,00% 43,40% 41,30% 35,73%
Rörelsekapital/omsättning -14,61% -11,17% -12,66% -7,28% -15,70% 52,82% 35,95% 33,47% 47,24% 138,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,67% 38,94% 37,48% 34,11% 33,88% 84,65% 84,06% 85,66% 88,20% 94,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,48% 49,52% 45,88% 63,98% 42,89% 237,19% 143,23% 136,74% 165,78% 580,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 838 000 794 000 45 000 44 000 5 000 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -405 000 -355 000 -379 000 -355 000 -78 000 -66 000 -64 000 -63 000 -56 000 -52 000
Resultat efter finansnetto 5 428 000 2 575 000 3 064 000 3 033 000 5 676 000 790 000 458 000 574 000 491 000 -51 000
Årets resultat 5 879 000 2 803 000 3 668 000 4 081 000 5 781 000 790 000 460 000 574 000 481 000 -57 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 539 000 30 504 000 30 539 000 30 185 000 30 359 000 5 189 000 5 256 000 4 948 000 5 096 000 4 379 000
Omsättningstillgångar 12 939 000 11 044 000 3 371 000 2 382 000 59 000 1 318 000 862 000 1 161 000 907 000 1 559 000
Tillgångar 43 478 000 41 548 000 33 910 000 32 567 000 30 418 000 6 507 000 6 118 000 6 109 000 6 003 000 5 938 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 415 000 23 648 000 22 857 000 20 276 000 17 146 000 6 343 000 6 042 000 6 052 000 5 950 000 5 872 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 386 000 360 000 351 000 316 000 8 000 32 000 31 000 33 000 30 000 43 000
Långfristiga skulder 3 044 000 6 621 000 6 478 000 11 482 000 8 971 000 1 000 2 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 633 000 10 919 000 4 224 000 493 000 4 293 000 131 000 43 000 24 000 23 000 23 000
Skulder och eget kapital 43 478 000 41 548 000 33 910 000 32 567 000 30 418 000 6 507 000 6 118 000 6 109 000 6 003 000 5 938 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 42 000 24 000 59 000 35 000 25 000 5 000 5 000 4 000 5 000 3 000
Varav tantiem till styrelse & VD 8 000 9 000 11 000 7 000 2 000 - - - - -
Löner till övriga anställda 211 000 214 000 204 000 245 000 6 000 19 000 15 000 16 000 15 000 13 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 136 000 131 000 142 000 148 000 20 000 18 000 16 000 17 000 16 000 17 000
Utdelning till aktieägare 2 213 000 2 112 041 2 011 468 1 129 904 951 498 0 491 234 471 508 471 508 393 000
Omsättning 838 000 794 000 45 000 44 000 5 000 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 303 307 339 409 10 12 13 14 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 766 2 586 133 108 500 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 284 1 202 1 195 1 046 5 100 3 500 2 769 2 643 2 769 2 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 000 -262 000 -298 000 -284 000 -78 000 -66 000 -63 785 -63 000 -56 000 -52 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% 1 664,44% 2,27% 780,00% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,11% 6,89% 9,85% 10,55% 20,08% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 679,95% 360,71% 7 420,00% 7 809,09% 122 160,00% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,35% 4,91% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 36,52% 15,74% -1 895,56% 4 293,18% -84 680,00% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,05% 56,92% 67,40% 62,26% 56,37% 97,48% 98,76% 99,07% 99,12% 98,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,42% 101,14% 79,81% 482,56% 1,37% 1 006,11% 2 004,65% 4 837,50% 3 943,48% 6 778,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...