Visa allt om ICA Gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 127 957 000 126 283 000 119 295 000 115 354 000 106 455 000 103 655 000 101 221 000 87 174 000 77 702 000 2 726 000
Övrig omsättning 607 000 491 000 413 000 466 000 941 000 497 000 904 000 894 000 8 363 000 543 000
Rörelseresultat (EBIT) 5 826 000 5 774 000 4 934 000 4 498 000 5 220 000 4 518 000 4 594 000 4 097 000 10 274 000 256 000
Resultat efter finansnetto 5 478 000 5 308 000 4 402 000 4 227 000 4 853 000 4 154 000 4 225 000 3 727 000 9 825 000 288 000
Årets resultat 4 554 000 4 173 000 3 450 000 3 647 000 4 145 000 3 397 000 3 663 000 3 105 000 9 446 000 306 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 298 000 83 744 000 79 789 000 61 640 000 58 711 000 55 941 000 55 831 000 51 256 000 52 352 000 7 589 000
Omsättningstillgångar 23 337 000 20 644 000 19 138 000 19 011 000 19 289 000 20 182 000 19 085 000 21 178 000 16 609 000 2 174 000
Tillgångar 114 635 000 104 388 000 98 927 000 80 651 000 78 000 000 76 123 000 74 916 000 72 434 000 68 961 000 9 763 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 500 000 35 013 000 33 604 000 33 249 000 31 720 000 29 645 000 28 075 000 24 706 000 23 363 000 8 264 000
Minoritetsintressen 186 000 213 000 240 000 0 297 000 22 000 0 3 205 000 3 178 000 139 000
Avsättningar (tkr) 4 336 000 4 482 000 4 238 000 0 0 7 130 000 2 159 000 2 295 000 6 787 000 411 000
Långfristiga skulder 20 682 000 20 229 000 19 203 000 11 022 000 11 140 000 7 566 000 12 786 000 14 700 000 6 825 000 215 000
Kortfristiga skulder 51 931 000 44 450 000 41 643 000 36 380 000 34 843 000 31 760 000 31 896 000 27 528 000 28 808 000 734 000
Skulder och eget kapital 114 635 000 104 388 000 98 927 000 80 651 000 78 000 000 76 123 000 74 916 000 72 434 000 68 961 000 9 763 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 141 000 132 000 135 000 144 000 127 000 83 000 36 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 9 133 22 000 13 000 10 000 -
Löner till övriga anställda 7 488 000 7 312 000 7 048 000 7 191 000 6 349 000 6 476 000 6 508 000 5 247 000 5 445 000 482 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 16 474 0 - 0 -
Sociala kostnader 2 978 000 2 946 000 2 828 000 2 875 000 2 642 000 2 526 000 2 424 000 1 856 000 1 292 000 207 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 128 564 000 126 774 000 119 708 000 115 820 000 107 396 000 104 152 000 102 125 000 88 068 000 86 065 000 3 269 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 868 15 540 15 758 15 216 15 269 21 986 23 349 22 684 16 710 1 112
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 064 8 126 7 570 7 581 6 972 4 715 4 335 3 843 4 650 2 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 660 627 671 597 416 389 319 408 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 831 000 12 455 000 11 051 000 5 809 000 5 220 000 6 019 000 6 135 000 4 326 000 11 561 000 322 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,33% 5,86% 3,42% 8,36% 2,70% 2,40% 16,11% 12,19% 2 750,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 5,55% 4,99% 5,59% 6,70% 5,97% 6,19% 5,71% 14,99% 3,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,56% 4,59% 4,14% 3,91% 4,91% 4,38% 4,58% 4,74% 13,30% 11,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,11% 17,06% 17,58% 16,38% 13,38% 13,48% 13,55% 13,92% 14,96% 45,19%
Rörelsekapital/omsättning -22,35% -18,85% -18,86% -15,06% -14,61% -11,17% -12,66% -7,28% -15,70% 52,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,71% 33,54% 33,97% 41,23% 40,67% 38,94% 37,48% 34,11% 33,88% 84,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,78% 35,80% 34,88% 39,91% 42,48% 49,52% 45,88% 63,98% 42,89% 237,19%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 249 000 1 192 000 1 106 000 972 000 838 000 794 000 45 000 44 000 5 000 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -415 000 -405 000 -417 000 -404 000 -405 000 -355 000 -379 000 -355 000 -78 000 -66 000
Resultat efter finansnetto 1 601 000 3 283 000 8 026 000 3 303 000 5 428 000 2 575 000 3 064 000 3 033 000 5 676 000 790 000
Årets resultat 1 841 000 3 494 000 9 044 000 3 687 000 5 879 000 2 803 000 3 668 000 4 081 000 5 781 000 790 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 154 000 31 452 000 31 190 000 31 288 000 30 539 000 30 504 000 30 539 000 30 185 000 30 359 000 5 189 000
Omsättningstillgångar 18 398 000 21 461 000 18 699 000 12 165 000 12 939 000 11 044 000 3 371 000 2 382 000 59 000 1 318 000
Tillgångar 50 552 000 52 912 000 49 889 000 43 453 000 43 478 000 41 548 000 33 910 000 32 567 000 30 418 000 6 507 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 924 000 36 692 000 35 619 000 28 889 000 27 415 000 23 648 000 22 857 000 20 276 000 17 146 000 6 343 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 475 000 456 000 440 000 404 000 386 000 360 000 351 000 316 000 8 000 32 000
Långfristiga skulder 3 769 000 3 386 000 2 736 000 2 721 000 3 044 000 6 621 000 6 478 000 11 482 000 8 971 000 1 000
Kortfristiga skulder 10 384 000 12 379 000 11 093 000 11 439 000 12 633 000 10 919 000 4 224 000 493 000 4 293 000 131 000
Skulder och eget kapital 50 552 000 52 912 000 49 889 000 43 453 000 43 478 000 41 548 000 33 910 000 32 567 000 30 418 000 6 507 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 19 664 000 27 000 26 000 46 000 42 000 24 000 59 000 35 000 25 000 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD 9 743 000 10 000 - - 8 000 9 000 11 000 7 000 2 000 -
Löner till övriga anställda 20 884 000 313 000 289 000 214 000 211 000 214 000 204 000 245 000 6 000 19 000
Varav resultatlön till övriga anställda 6 161 000 - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 8 002 000 185 000 174 000 154 000 136 000 131 000 142 000 148 000 20 000 18 000
Utdelning till aktieägare 0 2 615 000 2 414 000 2 313 000 2 213 000 2 112 041 2 011 468 1 129 904 951 498 0
Omsättning 1 249 000 1 192 000 1 106 000 972 000 838 000 794 000 45 000 44 000 5 000 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 412 381 321 303 307 339 409 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 893 2 903 3 028 2 766 2 586 133 108 500 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 274 1 283 1 290 1 284 1 202 1 195 1 046 5 100 3 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -271 000 -273 000 -291 000 -343 000 70 000 -262 000 -298 000 -284 000 -78 000 -66 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,78% 7,78% 13,79% 15,99% 5,54% 1 664,44% 2,27% 780,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,24% 6,41% 16,31% 8,07% 13,11% 6,89% 9,85% 10,55% 20,08% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 131,31% 284,73% 735,90% 360,80% 679,95% 360,71% 7 420,00% 7 809,09% 122 160,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,72% 4,61% 5,24% 4,01% 8,35% 4,91% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 641,63% 761,91% 687,70% 74,69% 36,52% 15,74% -1 895,56% 4 293,18% -84 680,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,06% 69,35% 71,40% 66,48% 63,05% 56,92% 67,40% 62,26% 56,37% 97,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,18% 173,37% 168,57% 106,35% 102,42% 101,14% 79,81% 482,56% 1,37% 1 006,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!