Visa allt om Be-Ge Stece AB
Visa allt om Be-Ge Stece AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-06
Nettoomsättning 81 872 96 883 87 776 87 320 86 350 88 893 91 317 71 796 73 061 223 198
Övrig omsättning 2 114 2 107 3 025 6 900 2 767 2 344 2 191 996 2 016 5 038
Rörelseresultat (EBIT) 6 550 11 569 13 159 15 396 9 996 6 436 4 161 -1 256 -17 369 17 009
Resultat efter finansnetto 6 665 11 559 13 185 15 339 9 519 5 765 3 598 -1 822 -18 179 15 720
Årets resultat 3 574 7 677 6 321 9 194 5 515 2 970 1 193 -145 -9 846 15 171
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 277 22 555 23 846 20 579 20 131 21 566 18 757 12 466 14 796 17 106
Omsättningstillgångar 51 697 49 322 43 515 39 359 35 917 33 372 35 932 39 989 37 376 93 339
Tillgångar 72 974 71 878 67 361 59 938 56 048 54 938 54 689 52 455 52 172 110 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 888 48 314 42 137 35 771 26 577 21 062 18 092 14 069 9 423 37 268
Obeskattade reserver 11 069 11 797 10 150 8 697 8 163 6 153 3 467 0 0 9 094
Avsättningar (tkr) 50 38 25 0 0 0 333 849 1 356 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 080 5 370 6 420 5 900 6 900 9 000
Kortfristiga skulder 10 967 11 729 15 048 15 470 20 228 22 353 26 377 31 638 34 493 55 083
Skulder och eget kapital 72 974 71 878 67 361 59 938 56 048 54 938 54 689 52 455 52 172 110 445
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-06
Löner till styrelse & VD 1 377 1 432 1 381 1 335 1 246 983 901 752 949 754
Varav tantiem till styrelse & VD 40 176 170 166 158 121 60 - - 0
Löner till övriga anställda 17 336 18 418 17 126 17 275 16 494 16 430 15 857 13 602 23 282 45 964
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 720 7 967 7 575 6 841 6 776 6 660 6 334 5 396 9 822 18 164
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 500 0 0 0 0 0 0 18 000
Omsättning 83 986 98 990 90 801 94 220 89 117 91 237 93 508 72 792 75 077 228 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 57 55 52 57 62 62 58 108 171
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 574 1 700 1 596 1 679 1 515 1 434 1 473 1 238 676 1 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 488 474 489 430 388 372 341 315 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 668 14 630 15 741 15 738 12 671 6 774 6 025 719 -15 567 20 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,49% 10,38% 0,52% 1,12% -2,86% -2,65% 27,19% -1,73% -67,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,14% 16,10% 19,58% 25,72% 17,87% 11,77% 7,63% -2,31% -33,29% 15,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,15% 11,94% 15,03% 17,66% 11,60% 7,27% 4,57% -1,69% -23,77% 7,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,36% 18,18% 20,32% 18,85% 16,57% 12,20% 11,29% 5,16% -14,23% 54,16%
Rörelsekapital/omsättning 49,75% 38,80% 32,43% 27,36% 18,17% 12,40% 10,46% 11,63% 3,95% 17,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,57% 80,02% 74,31% 71,00% 58,15% 46,59% 37,75% 26,82% 18,06% 39,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,22% 297,79% 197,59% 173,39% 111,76% 86,57% 74,75% 79,67% 40,03% 129,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...