Visa allt om Ludvikahem Aktiebolag
Visa allt om Ludvikahem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 214 802 211 359 206 264 201 294 197 710 191 680 185 874 178 749 169 262 168 771
Övrig omsättning 16 025 11 949 7 818 6 859 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 085 25 180 36 977 28 255 18 894 20 912 17 175 17 056 21 219 28 985
Resultat efter finansnetto 2 512 5 781 18 411 10 047 904 2 058 3 500 4 136 -304 7 425
Årets resultat 2 424 2 855 9 750 7 784 1 299 1 538 2 192 3 032 -125 8 218
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 812 224 778 811 762 629 741 505 718 802 693 849 718 696 698 573 625 251 623 396
Omsättningstillgångar 16 250 20 174 24 383 21 883 20 154 36 636 26 782 19 570 19 340 23 521
Tillgångar 828 474 798 985 787 012 763 388 738 956 730 485 745 478 718 143 644 591 646 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 729 121 305 118 451 110 703 102 919 101 620 100 082 73 890 70 858 70 983
Obeskattade reserver 8 041 8 041 5 705 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 530 1 905 2 343 3 541 3 965 2 657 1 553 1 732
Långfristiga skulder 2 278 617 025 600 772 600 498 571 266 571 012 600 759 600 260 534 560 526 560
Kortfristiga skulder 694 426 52 614 61 554 50 282 62 428 54 312 40 672 41 336 37 620 47 642
Skulder och eget kapital 828 474 798 985 787 012 763 388 738 956 730 485 745 478 718 143 644 591 646 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 149 147 115 350 985 940 874 841 782 833
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 20 041 19 258 16 763 15 895 16 121 15 162 14 968 14 702 13 760 13 086
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 498 7 001 6 065 5 882 6 545 6 230 6 148 5 860 5 657 5 853
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 230 827 223 308 214 082 208 153 197 710 191 680 185 874 178 749 169 262 168 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 51 50 47 51 52 51 51 51 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 384 4 144 4 125 4 283 3 877 3 686 3 645 3 505 3 319 3 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 574 510 530 - 429 431 420 396 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 710 53 105 64 250 52 269 42 107 44 180 39 333 37 254 41 183 48 646
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,63% 2,47% 2,47% 1,81% 3,15% 3,12% 3,99% 5,60% 0,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,70% 3,18% 4,74% 3,76% 2,65% 2,96% 2,37% 2,44% 3,42% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,43% 12,02% 18,08% 14,25% 9,89% 11,28% 9,50% 9,79% 13,04% 17,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,91% 8,98% 9,73% 12,56% 11,70%
Rörelsekapital/omsättning -315,72% -15,35% -18,02% -14,11% -21,38% -9,22% -7,47% -12,18% -10,80% -14,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,69% 15,97% 15,62% 14,50% 13,93% 13,91% 13,43% 10,29% 10,99% 10,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,22% 36,74% 37,78% 41,12% 30,97% 66,03% 64,55% 46,66% 50,39% 48,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...