Visa allt om Olle Rutgersson Bilcentrum Aktiebolag
Visa allt om Olle Rutgersson Bilcentrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 993 1 912 1 772 1 751 1 623 1 512 1 497 1 497 1 440 0
Övrig omsättning - 88 - - 2 260 71 47 46 1 440
Rörelseresultat (EBIT) 1 387 1 373 1 142 1 058 938 623 775 910 586 1 097
Resultat efter finansnetto 1 003 984 761 1 313 2 119 3 175 2 997 1 326 22 723 654
Årets resultat 560 551 424 890 1 887 3 029 2 680 952 22 395 317
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 123 10 384 10 564 10 888 19 314 11 539 11 865 12 190 12 438 16 210
Omsättningstillgångar 4 689 3 901 3 113 2 185 14 462 20 664 17 761 14 736 14 244 67
Tillgångar 14 811 14 285 13 677 13 073 33 776 32 203 29 626 26 927 26 683 16 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 723 2 657 2 249 1 968 32 811 30 907 27 862 25 165 25 021 2 610
Obeskattade reserver 1 092 825 565 365 183 400 647 830 830 830
Avsättningar (tkr) 550 567 584 601 617 634 651 668 685 701
Långfristiga skulder 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 7 830
Kortfristiga skulder 445 237 279 139 164 262 466 264 147 4 306
Skulder och eget kapital 14 811 14 285 13 677 13 073 33 776 32 203 29 626 26 927 26 683 16 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 160 0 0 0 0 0 0 0 813
Omsättning 1 993 2 000 1 772 1 751 1 625 1 772 1 568 1 544 1 486 1 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 704 1 675 1 465 1 384 1 264 949 1 101 1 211 905 1 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,24% 7,90% 1,20% 7,89% 7,34% 1,00% 0,00% 3,96% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,47% 9,69% 8,49% 11,57% 6,28% 9,86% 10,12% 4,93% 85,36% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,40% 72,38% 65,52% 86,41% 130,68% 209,99% 200,27% 88,64% 1 581,74% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 212,95% 191,63% 159,93% 116,85% 880,96% 1 349,34% 1 155,31% 966,73% 978,96% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,14% 23,10% 19,67% 17,23% 97,54% 96,89% 95,66% 95,73% 96,01% 19,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 053,71% 1 645,99% 1 115,77% 1 571,94% 8 818,29% 7 887,02% 3 811,37% 5 581,82% 9 689,80% 1,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...