Visa allt om Carpenter Sweden AB
Visa allt om Carpenter Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 222 377 217 901 216 101 194 184 202 555 236 128 260 807 259 777 261 707 263 511
Övrig omsättning 1 286 692 1 161 1 479 1 724 1 017 1 678 2 395 - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 241 22 642 13 324 16 463 16 962 18 940 27 729 20 858 10 184 19 177
Resultat efter finansnetto 25 400 22 642 13 641 10 168 18 193 20 603 27 956 20 887 10 353 19 557
Årets resultat 31 189 18 951 10 833 9 219 16 693 20 026 19 872 17 212 7 591 12 689
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 294 11 710 13 801 17 893 27 957 34 223 41 215 45 502 45 997 46 711
Omsättningstillgångar 136 968 110 755 90 882 135 506 116 845 146 657 123 496 91 665 66 355 80 939
Tillgångar 147 262 122 465 104 683 153 399 144 802 180 880 164 711 137 167 112 352 127 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 830 42 641 23 690 73 452 64 233 97 540 77 514 57 642 40 430 52 839
Obeskattade reserver 36 431 51 107 52 891 52 700 52 321 52 579 49 000 43 806 41 753 37 166
Avsättningar (tkr) 313 324 363 401 429 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 688 28 393 27 739 26 846 27 819 30 761 38 197 35 719 30 169 37 645
Skulder och eget kapital 147 262 122 465 104 683 153 399 144 802 180 880 164 711 137 167 112 352 127 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 846 - 0 963 909 908 904 880 802 722
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 40 40 40 30 0
Löner till övriga anställda 38 342 38 046 39 546 32 338 32 956 37 701 40 751 40 441 43 074 38 670
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 393 463 487 - 0 - 0
Sociala kostnader 16 245 15 245 15 958 14 836 13 320 14 646 14 723 16 439 16 543 18 499
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 000 0 50 0 0 0 20 000
Omsättning 223 663 218 593 217 262 195 663 204 279 237 145 262 485 262 172 261 707 263 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 115 125 105 109 126 141 143 153 148
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 885 1 895 1 729 1 849 1 858 1 874 1 850 1 817 1 711 1 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 475 447 464 434 427 406 412 402 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 088 27 333 18 263 20 922 23 399 26 404 35 043 28 838 17 979 26 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,05% 0,83% 11,29% -4,13% -14,22% -9,46% 0,40% -0,74% -0,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,89% 18,49% 13,03% 11,32% 12,56% 11,39% 16,97% 15,24% 9,96% 15,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,85% 10,39% 6,31% 8,94% 8,98% 8,73% 10,72% 8,04% 4,27% 7,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,44% 48,68% 46,34% 48,68% 45,70% 45,02% 44,26% 43,36% 36,75% 40,09%
Rörelsekapital/omsättning 45,09% 37,80% 29,22% 55,96% 43,95% 49,08% 32,71% 21,54% 13,83% 16,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,43% 67,37% 62,04% 74,68% 70,99% 75,35% 68,99% 65,56% 62,74% 62,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 329,04% 331,19% 260,28% 439,15% 352,54% 418,73% 260,29% 180,06% 116,01% 153,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...