Visa allt om Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Visa allt om Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 726 670 1 689 827 1 659 413 1 624 395 1 583 444 1 519 030 1 463 955 1 413 122 1 387 791 1 330 110
Övrig omsättning 4 715 3 338 2 650 2 321 1 439 954 1 196 2 386 2 349 67 232
Rörelseresultat (EBIT) 344 469 276 319 347 817 332 867 214 150 227 913 205 025 163 964 177 805 250 956
Resultat efter finansnetto 340 460 145 127 208 566 164 626 34 660 31 816 16 536 3 181 4 252 40 401
Årets resultat 146 357 64 400 53 101 107 021 11 775 66 894 3 103 4 063 -283 62 142
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 685 439 8 431 037 7 855 738 7 792 906 7 609 680 7 539 783 7 375 682 7 245 055 6 995 753 6 885 956
Omsättningstillgångar 54 573 301 581 192 607 33 441 25 709 21 056 34 459 30 288 36 168 65 225
Tillgångar 8 740 012 8 732 618 8 048 345 7 826 347 7 635 389 7 560 839 7 410 141 7 275 343 7 031 921 6 951 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 091 635 1 863 914 1 697 186 1 542 173 1 356 765 1 345 998 1 280 532 1 278 933 1 281 503 1 292 774
Obeskattade reserver 134 638 141 115 139 361 131 619 105 180 86 481 67 512 55 757 58 691 54 068
Avsättningar (tkr) 465 157 449 346 430 909 416 383 393 658 395 607 462 435 459 694 466 162 472 370
Långfristiga skulder 5 470 000 5 470 000 5 110 000 5 375 000 5 411 146 5 354 630 5 221 620 5 104 023 4 803 382 4 749 557
Kortfristiga skulder 578 582 808 243 670 889 361 172 368 640 378 123 378 042 376 936 422 183 382 412
Skulder och eget kapital 8 740 012 8 732 618 8 048 345 7 826 347 7 635 389 7 560 839 7 410 141 7 275 343 7 031 921 6 951 181
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 646 1 661 1 552 1 242 4 847 1 560 1 431 1 360 1 409 1 412
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 124 685 115 073 108 073 100 216 97 263 94 463 92 500 90 919 88 184 85 782
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 52 029 51 537 46 276 40 105 42 222 41 526 49 180 37 342 37 352 36 253
Utdelning till aktieägare 604 000 536 632 1 048 1 204 1 008 1 428 1 504 0 1 952
Omsättning 1 731 385 1 693 165 1 662 063 1 626 716 1 584 883 1 519 984 1 465 151 1 415 508 1 390 140 1 397 342
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 309 311 277 269 259 266 261 261 266 269
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 588 5 434 5 991 6 039 6 114 5 711 5 609 5 414 5 217 4 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 541 563 526 557 517 548 497 477 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 344 469 534 116 588 721 617 382 517 760 517 509 437 203 417 783 418 812 478 633
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,18% 1,83% 2,16% 2,59% 4,24% 3,76% 3,60% 1,83% 4,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,14% 3,21% 4,35% 4,29% 2,86% 3,11% 2,80% 2,30% 2,59% 3,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,00% 16,61% 21,11% 20,67% 13,77% 15,46% 14,16% 11,83% 13,14% 19,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,04% 21,56% 23,23% 22,21% 15,63% 16,82% 15,77% 13,40% 14,44% 16,34%
Rörelsekapital/omsättning -30,35% -29,98% -28,82% -20,18% -21,66% -23,51% -23,47% -24,53% -27,82% -23,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,13% 22,60% 22,44% 21,02% 18,84% 18,65% 17,95% 18,14% 18,84% 19,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,43% 37,31% 28,71% 9,26% 6,97% 5,57% 9,12% 8,04% 8,57% 17,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...