Visa allt om Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 952 000 1 979 239 1 897 000 1 830 478 1 764 263 1 726 670 1 689 827 1 659 413 1 624 395 1 583 444
Övrig omsättning 73 000 83 779 17 000 7 383 6 961 4 715 3 338 2 650 2 321 1 439
Rörelseresultat (EBIT) 261 000 532 912 436 000 422 547 440 960 344 469 276 319 347 817 332 867 214 150
Resultat efter finansnetto 188 000 458 815 363 000 341 834 352 514 340 460 145 127 208 566 164 626 34 660
Årets resultat 100 000 105 437 39 000 130 345 97 461 146 357 64 400 53 101 107 021 11 775
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 479 000 10 311 815 10 200 000 9 785 295 9 170 204 8 685 439 8 431 037 7 855 738 7 792 906 7 609 680
Omsättningstillgångar 87 000 144 536 418 000 242 411 274 461 54 573 301 581 192 607 33 441 25 709
Tillgångar 10 566 000 10 456 351 10 618 000 10 027 706 9 444 665 8 740 012 8 732 618 8 048 345 7 826 347 7 635 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 413 000 3 288 765 2 968 000 2 673 547 2 388 952 2 091 635 1 863 914 1 697 186 1 542 173 1 356 765
Obeskattade reserver 49 000 50 920 57 000 93 189 115 199 134 638 141 115 139 361 131 619 105 180
Avsättningar (tkr) 577 000 534 755 505 000 492 317 466 763 465 157 449 346 430 909 416 383 393 658
Långfristiga skulder 6 010 000 6 130 000 6 305 000 5 950 000 5 650 000 5 470 000 5 470 000 5 110 000 5 375 000 5 411 146
Kortfristiga skulder 516 000 451 911 783 000 818 653 823 751 578 582 808 243 670 889 361 172 368 640
Skulder och eget kapital 10 566 000 10 456 351 10 618 000 10 027 706 9 444 665 8 740 012 8 732 618 8 048 345 7 826 347 7 635 389
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 000 1 690 2 000 1 682 1 650 1 646 1 661 1 552 1 242 4 847
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 176 000 156 593 143 000 143 186 130 748 124 685 115 073 108 073 100 216 97 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 95 000 65 095 66 000 65 008 63 494 52 029 51 537 46 276 40 105 42 222
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 412 592 604 000 536 632 1 048 1 204
Omsättning 2 025 000 2 063 018 1 914 000 1 837 861 1 771 224 1 731 385 1 693 165 1 662 063 1 626 716 1 584 883
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 403 409 345 348 351 309 311 277 269 259
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 844 4 839 5 499 5 260 5 026 5 588 5 434 5 991 6 039 6 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 546 612 603 558 577 541 563 526 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 599 000 532 912 729 000 683 641 459 825 344 469 534 116 588 721 617 382 517 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,38% 4,34% 3,63% 3,75% 2,18% 2,18% 1,83% 2,16% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,47% 5,10% 4,24% 4,21% 4,73% 5,14% 3,21% 4,35% 4,29% 2,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,37% 26,93% 23,72% 23,08% 25,32% 26,00% 16,61% 21,11% 20,67% 13,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,76% 25,03% 24,51% 25,25% 27,98% 39,04% 21,56% 23,23% 22,21% 15,63%
Rörelsekapital/omsättning -21,98% -15,53% -19,24% -31,48% -31,13% -30,35% -29,98% -28,82% -20,18% -21,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,66% 31,83% 28,37% 27,39% 26,25% 25,13% 22,60% 22,44% 21,02% 18,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,86% 31,98% 53,38% 29,61% 33,32% 9,43% 37,31% 28,71% 9,26% 6,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!