Visa allt om Aktiebolaget C.I. Pihl
Visa allt om Aktiebolaget C.I. Pihl

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 54 549 35 156 30 280 32 777 29 185 34 584 29 223 28 382 31 849 34 726
Övrig omsättning 437 893 324 318 229 316 2 316 3 351 4 866 4 044
Rörelseresultat (EBIT) 16 572 9 867 5 686 7 635 5 546 11 521 7 784 7 904 8 108 15 057
Resultat efter finansnetto 16 574 9 871 5 695 7 658 5 546 11 533 7 790 7 917 8 150 15 023
Årets resultat 10 261 5 579 1 193 4 299 2 641 6 069 8 409 7 618 6 890 10 885
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 003 942 953 1 032 1 151 1 166 1 303 1 895 2 772 3 315
Omsättningstillgångar 48 434 40 272 31 782 29 042 22 312 28 277 20 214 16 556 19 746 26 282
Tillgångar 49 437 41 214 32 735 30 074 23 464 29 443 21 516 18 452 22 518 29 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 269 27 008 21 429 20 236 15 937 23 296 17 227 8 818 8 090 12 085
Obeskattade reserver 7 743 7 803 7 774 6 873 4 936 3 405 349 4 260 6 949 8 803
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 868 2 026
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 425 6 404 3 533 2 965 2 591 2 741 3 941 5 374 6 611 6 683
Skulder och eget kapital 49 437 41 214 32 735 30 074 23 464 29 443 21 516 18 452 22 518 29 597
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 451 3 336 3 259 3 169 3 068 3 082 2 849 2 644 2 351 1 673
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 4 871 4 409 4 231 4 097 4 020 4 237 4 187 3 979 4 084 4 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 5 358 5 229 4 986 4 872 4 614 4 778 5 967 5 683 5 553 3 653
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 885
Omsättning 54 986 36 049 30 604 33 095 29 414 34 900 31 539 31 733 36 715 38 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 10 10 11 11 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 959 3 516 3 028 3 278 2 919 3 144 2 657 2 580 2 895 2 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 272 1 323 1 268 1 232 1 187 1 103 1 204 1 129 1 120 803
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 720 10 011 5 804 7 811 5 787 11 761 8 189 8 329 8 634 15 743
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,16% 16,10% -7,62% 12,31% -15,61% 18,35% 2,96% -10,89% -8,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,53% 23,97% 17,40% 25,47% 23,68% 39,18% 36,24% 42,96% 36,40% 51,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,39% 28,10% 18,81% 23,37% 19,04% 33,36% 26,68% 27,93% 25,73% 43,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,68% 96,34% 93,29% 79,56% 67,57% 73,84% 55,69% 39,40% 41,24% 56,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,60% 80,30% 83,99% 85,11% 83,42% 87,65% 81,26% 64,80% 58,15% 62,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 094,21% 628,62% 899,15% 978,92% 860,59% 1 031,63% 512,92% 308,08% 298,68% 393,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...