Visa allt om Emba Machinery Aktiebolag
Visa allt om Emba Machinery Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 394 739 317 703 281 993 237 461 246 143 242 444 294 133 155 946 338 280 362 778
Övrig omsättning 12 765 13 007 7 498 2 836 740 731 1 234 374 15 202 4 645
Rörelseresultat (EBIT) 28 820 7 655 11 605 -1 189 8 365 12 179 13 034 -22 730 17 862 24 665
Resultat efter finansnetto 28 470 7 196 11 095 -1 681 7 122 11 173 12 512 -23 477 15 971 24 359
Årets resultat 4 848 22 868 -291 5 072 5 896 8 987 -3 058 10 749 16 431
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 787 17 635 19 390 3 964 3 879 4 710 5 623 6 677 8 522 6 714
Omsättningstillgångar 226 772 169 068 170 299 173 025 192 347 195 488 180 872 215 226 231 208 236 489
Tillgångar 242 559 186 703 189 689 176 989 196 226 200 198 186 495 221 903 239 730 243 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 056 90 208 90 186 89 318 89 609 89 181 87 928 83 584 87 946 84 397
Obeskattade reserver 5 525 3 381 3 351 550 3 616 3 501 276 0 19 457 18 989
Avsättningar (tkr) 25 215 25 930 20 493 20 770 21 654 23 722 22 589 21 144 29 746 28 678
Långfristiga skulder 0 0 0 29 133 313 569 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 763 67 184 75 659 66 322 81 214 83 481 75 133 117 175 102 582 111 139
Skulder och eget kapital 242 559 186 703 189 689 176 989 196 226 200 198 186 495 221 903 239 730 243 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 048 2 040 2 040 2 040 2 090 2 140 2 140 2 084 2 077 2 072
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 68 475 60 725 56 913 54 391 54 448 53 962 45 350 49 382 75 120 65 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 849 24 477 21 846 21 993 20 218 21 514 18 680 20 273 29 852 26 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 407 504 330 710 289 491 240 297 246 883 243 175 295 367 156 320 353 482 367 423
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 159 130 123 122 123 124 107 140 179 179
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 483 2 444 2 293 1 946 2 001 1 955 2 749 1 114 1 890 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 402 336 663 648 646 636 524 624 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 917 8 869 12 770 -30 9 715 13 732 14 777 -20 873 19 822 27 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,25% 12,66% 18,75% -3,53% 1,53% -17,57% 88,61% -53,90% -6,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,06% 4,36% 6,48% -0,31% 4,54% 6,30% 7,36% -10,06% 7,99% 10,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,41% 2,56% 4,36% -0,23% 3,62% 5,20% 4,67% -14,31% 5,66% 7,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,14% 43,79% 47,19% 62,96% 53,57% 45,63% 51,96% 51,76% 52,51% 50,74%
Rörelsekapital/omsättning 27,87% 32,07% 33,56% 44,93% 45,15% 46,20% 35,95% 62,87% 38,02% 34,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,97% 49,73% 48,92% 50,71% 47,02% 45,84% 47,26% 37,67% 42,53% 40,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,24% 143,19% 127,22% 147,02% 126,88% 120,61% 159,28% 108,42% 130,92% 128,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...