Visa allt om Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 216 105 190 897 202 101 190 341 183 362 172 334 165 587 160 879 161 254 161 732
Övrig omsättning 9 793 8 862 5 484 15 962 3 654 3 958 3 279 3 614 4 534 5 274
Rörelseresultat (EBIT) 13 365 20 688 20 490 22 595 29 676 23 700 16 126 20 474 6 095 17 932
Resultat efter finansnetto 8 847 14 568 13 876 15 411 21 761 15 273 6 426 8 798 -5 696 6 115
Årets resultat 5 64 -8 3 055 5 418 5 600 4 002 5 394 -4 449 4 102
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 478 744 435 522 409 031 389 373 384 229 391 914 391 146 360 579 363 245 356 871
Omsättningstillgångar 81 699 64 262 66 645 98 117 96 036 63 734 52 058 60 236 47 993 66 525
Tillgångar 560 443 499 784 475 676 487 490 480 265 455 648 443 204 420 815 411 238 423 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 664 51 659 51 595 51 603 48 548 43 130 37 529 33 527 28 133 32 582
Obeskattade reserver 65 956 57 929 44 299 31 236 20 636 11 340 3 241 1 900 0 0
Avsättningar (tkr) 38 925 29 748 22 981 30 102 28 340 22 613 20 386 21 246 18 769 17 080
Långfristiga skulder 336 000 310 160 310 160 320 160 336 160 336 160 336 160 316 160 316 160 316 160
Kortfristiga skulder 67 898 50 288 46 641 54 389 46 581 42 405 45 887 47 982 48 176 57 574
Skulder och eget kapital 560 443 499 784 475 676 487 490 480 265 455 648 443 204 420 815 411 238 423 396
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 181 1 137 743 2 494 1 315 1 343 1 138 1 110 1 122 1 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 31 879 30 093 26 850 24 171 21 519 20 470 18 888 18 030 17 503 16 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 790 12 830 11 129 11 631 9 518 8 933 8 293 7 821 7 224 7 598
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 898 199 759 207 585 206 303 187 016 176 292 168 866 164 493 165 788 167 006
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 63 59 56 52 49 45 46 44 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 274 3 030 3 425 3 399 3 526 3 517 3 680 3 497 3 665 3 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 724 685 707 644 637 651 606 636 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 475 54 248 52 536 54 322 62 416 53 082 42 050 46 619 31 882 42 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,21% -5,54% 6,18% 3,81% 6,40% 4,07% 2,93% -0,23% -0,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,40% 4,15% 4,32% 4,66% 6,21% 5,23% 3,67% 4,89% 1,51% 1,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,23% 10,87% 10,17% 11,94% 16,26% 13,82% 9,83% 12,80% 3,86% 3,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,84% 72,86% 70,72% 73,18% 77,15% 75,89% 69,67% 72,96% 64,54% 65,39%
Rörelsekapital/omsättning 6,39% 7,32% 9,90% 22,97% 26,97% 12,38% 3,73% 7,62% -0,11% 5,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,40% 19,38% 18,11% 15,58% 13,46% 11,41% 9,04% 8,32% 6,84% 7,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,43% 119,58% 134,89% 173,16% 200,79% 143,60% 105,94% 119,09% 93,05% 108,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!