Visa allt om J/C Trading Aktiebolag
Visa allt om J/C Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 617 9 391 8 667 7 078 27 193 31 087 32 850 23 309 60 622 32 577
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -547 169 173 451 -378 -95 -37 -206 724 33
Resultat efter finansnetto -572 155 247 268 -400 -262 -124 -301 251 -239
Årets resultat -572 155 247 268 -400 -262 -124 -301 251 -239
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 26 54 169 232 214 246 339
Omsättningstillgångar 3 339 4 490 5 082 2 215 3 409 5 766 9 960 7 640 5 480 8 613
Tillgångar 3 342 4 493 5 086 2 242 3 463 5 935 10 192 7 855 5 726 8 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 953 798 551 282 682 944 1 104 1 405 1 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 856 3 323 2 886 932 2 264 4 038 5 054 4 341 3 147 6 130
Kortfristiga skulder 105 217 1 402 759 917 1 215 4 194 2 408 1 172 1 667
Skulder och eget kapital 3 342 4 493 5 086 2 242 3 463 5 935 10 192 7 855 5 726 8 952
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 360 330 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 210 - 90 360 360 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 66 - 73 158 158 307 208 396 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 617 9 391 8 667 7 078 27 193 31 087 32 850 23 309 60 622 32 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 617 9 391 8 667 7 078 27 193 31 087 32 850 23 309 30 311 16 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 47 285 9 216 530 532 696 665 573 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -547 169 196 478 -351 -32 26 -154 817 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,13% 8,35% 22,45% -73,97% -12,53% -5,37% 40,93% -61,55% 86,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,34% 3,78% 7,75% 20,38% -10,34% 1,42% 2,28% -0,51% 17,17% 0,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,86% 1,81% 4,55% 6,46% -1,32% 0,27% 0,71% -0,17% 1,62% 0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,08% 10,11% 3,87% 12,91% 2,67% 5,67% 5,90% 8,85% 6,33% 7,63%
Rörelsekapital/omsättning 123,58% 45,50% 42,46% 20,57% 9,16% 14,64% 17,55% 22,45% 7,11% 21,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,40% 21,21% 15,69% 24,58% 8,14% 11,49% 9,26% 14,05% 24,54% 12,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 321,90% 367,74% 252,28% 109,62% 211,89% 298,93% 96,59% 127,53% 264,68% 188,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...