Visa allt om Norstedts Förlagsgrupp AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 439 939 451 179 414 132 395 097 375 333 406 130 387 606 464 767 501 047 556 922
Övrig omsättning 21 109 15 743 11 892 15 372 11 337 33 411 12 683 7 640 900 169
Rörelseresultat (EBIT) 44 021 16 491 28 278 32 563 28 528 35 199 -30 022 -7 906 -2 259 55 445
Resultat efter finansnetto 46 199 23 073 26 693 29 620 19 106 43 846 -27 237 -16 939 -1 850 55 216
Årets resultat -1 702 -110 -4 501 44 9 799 62 -7 806 -13 979 -1 181 41 077
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 065 35 213 44 431 31 127 38 350 59 031 64 211 69 656 86 048 100 098
Omsättningstillgångar 234 364 227 859 208 031 227 198 213 733 228 708 238 660 253 242 317 273 287 829
Tillgångar 290 429 263 072 252 462 258 325 252 083 287 739 302 871 322 898 403 321 387 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 921 66 623 67 042 71 543 80 998 71 199 71 137 78 943 85 261 83 965
Obeskattade reserver 2 170 2 170 0 0 3 637 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 20 984 26 101 20 487 18 215 19 005 7 224 8 002 1 213 775 1 410
Långfristiga skulder 63 000 0 2 360 0 18 720 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 353 168 178 162 573 168 567 129 723 209 316 223 732 242 742 317 285 302 552
Skulder och eget kapital 290 429 263 072 252 462 258 325 252 083 287 739 302 871 322 898 403 321 387 927
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 405 2 930 7 250 4 645 4 670 3 600 3 406 2 134 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 944 63 916 59 038 54 044 53 693 58 196 70 583 68 435 68 200 70 869
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 390 34 656 36 186 30 790 31 124 34 688 41 430 37 626 39 207 37 392
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0 0
Omsättning 461 048 466 922 426 024 410 469 386 670 439 541 400 289 472 407 501 947 557 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 116 110 101 97 106 130 135 141 155
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 999 3 889 3 765 3 912 3 869 3 831 2 982 3 443 3 554 3 593
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 923 896 953 914 932 910 888 801 762 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 785 20 899 33 429 38 304 35 465 43 582 -18 190 5 728 13 028 70 599
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,49% 8,95% 4,82% 5,27% -7,58% 4,78% -16,60% -7,24% -10,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,91% 9,11% 11,51% 12,30% 8,90% 15,45% -8,49% -3,49% 0,34% 15,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,51% 5,31% 7,01% 8,04% 5,98% 10,95% -6,64% -2,43% 0,28% 10,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,95% 43,65% 41,98% 43,52% 50,30%
Rörelsekapital/omsättning 21,60% 13,23% 10,98% 14,84% 22,38% 4,77% 3,85% 2,26% 0,00% -2,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,94% 25,97% 26,56% 27,69% 33,26% 24,74% 23,49% 24,45% 21,14% 21,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,51% 106,11% 96,92% 110,25% 128,97% 84,62% 81,46% 77,66% 68,85% 52,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!