Visa allt om JM AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 16 161 000 17 275 000 15 291 000 13 939 000 14 216 000 12 603 000 12 480 000 12 001 000 9 136 000 8 778 000
Övrig omsättning 13 000 14 000 15 000 56 000 25 000 24 000 - 27 000 28 000 89 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 886 000 2 456 000 1 931 000 1 499 000 1 819 000 1 523 000 1 374 000 1 513 000 907 000 664 000
Resultat efter finansnetto 1 817 000 2 666 000 1 871 000 1 427 000 1 744 000 1 464 000 1 318 000 1 463 000 840 000 547 000
Årets resultat 1 438 000 2 259 000 1 478 000 1 085 000 1 306 000 1 104 000 961 000 1 042 000 594 000 379 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 000 209 000 230 000 209 000 225 000 236 000 254 000 315 000 219 000 258 000
Omsättningstillgångar 20 434 000 16 738 000 12 250 000 11 763 000 12 150 000 10 914 000 11 302 000 10 981 000 9 674 000 9 672 000
Tillgångar 20 648 000 16 947 000 12 480 000 11 972 000 12 375 000 11 150 000 11 556 000 11 296 000 9 893 000 9 930 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 644 000 6 043 000 4 951 000 4 521 000 4 635 000 4 455 000 4 667 000 4 598 000 3 923 000 3 668 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 057 000 0 0 1 788 000 0 1 170 000 2 134 000 1 515 000 1 626 000 1 508 000
Långfristiga skulder 2 911 000 3 095 000 2 686 000 851 000 2 848 000 1 495 000 396 000 1 073 000 683 000 624 000
Kortfristiga skulder 10 036 000 7 809 000 4 843 000 4 812 000 4 892 000 4 030 000 4 359 000 4 110 000 3 661 000 4 130 000
Skulder och eget kapital 20 648 000 16 947 000 12 480 000 11 972 000 12 375 000 11 150 000 11 556 000 11 296 000 9 893 000 9 930 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 23 000 22 000 20 000 21 000 21 000 18 000 20 000 16 000 18 000 170 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 7 000 6 000 5 000 600 5 000 5 000 - - 2 000
Löner till övriga anställda 1 459 000 1 379 000 1 271 000 1 198 000 1 146 000 1 133 000 1 178 000 1 068 000 906 000 952 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 86 000 83 000 0 83 000 86 000 94 000 - - 67 000
Sociala kostnader 730 000 718 000 661 000 595 000 586 000 591 000 596 000 518 000 468 000 458 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 174 000 17 289 000 15 306 000 13 995 000 14 241 000 12 627 000 12 480 000 12 028 000 9 164 000 8 867 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 562 2 538 2 400 2 316 2 218 2 247 2 386 2 331 2 043 2 095
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 308 6 807 6 371 6 019 6 409 5 609 5 231 5 148 4 472 4 190
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 863 835 813 783 790 775 752 687 681 754
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 894 000 2 463 000 1 939 000 1 507 000 1 825 000 1 528 000 1 382 000 1 519 000 914 000 674 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,45% 12,97% 9,70% -1,95% 12,80% 0,99% 3,99% 31,36% 4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,18% 16,14% 15,61% 12,61% 14,92% 14,04% 12,22% 13,79% 9,68% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,73% 15,83% 12,74% 10,83% 12,99% 12,42% 11,31% 12,98% 10,49% 8,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,03% 19,95% 18,64% 16,57% 18,06% 17,76% 17,68% 18,36% 16,73% 14,55%
Rörelsekapital/omsättning 64,34% 51,69% 48,44% 49,87% 51,06% 54,62% 55,63% 57,25% 65,82% 63,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,18% 35,66% 39,67% 37,76% 37,45% 39,96% 40,39% 40,70% 39,65% 36,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,43% 70,70% 84,10% 65,59% 104,62% 103,95% 96,95% 103,07% 96,20% 98,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 10 397 000 11 602 000 11 149 000 9 761 000 8 543 000 8 218 000 8 695 000 8 436 000 6 553 000 5 990 000
Övrig omsättning - 14 000 - 13 000 20 000 - - 1 000 20 000 2 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 655 000 2 039 000 1 615 000 1 354 000 1 415 000 1 263 000 1 085 000 1 004 000 666 000 643 000
Resultat efter finansnetto 1 701 000 2 349 000 1 774 000 1 355 000 1 574 000 1 172 000 1 108 000 1 835 000 627 000 455 000
Årets resultat 1 203 000 1 894 000 1 305 000 484 000 1 095 000 648 000 659 000 1 372 000 302 000 141 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 483 000 1 221 000 1 247 000 1 578 000 1 268 000 1 543 000 1 217 000 1 215 000 1 514 000 1 589 000
Omsättningstillgångar 13 145 000 10 155 000 8 191 000 7 930 000 7 965 000 6 892 000 9 226 000 9 082 000 6 929 000 7 005 000
Tillgångar 14 628 000 11 376 000 9 438 000 9 508 000 9 233 000 8 435 000 10 443 000 10 297 000 8 443 000 8 594 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 490 000 3 050 000 2 309 000 2 205 000 2 795 000 2 767 000 3 134 000 3 365 000 2 158 000 1 902 000
Obeskattade reserver 2 390 000 2 360 000 2 170 000 1 975 000 1 775 000 1 474 000 1 313 000 1 092 000 829 000 597 000
Avsättningar (tkr) 1 583 000 1 334 000 937 000 855 000 854 000 810 000 842 000 912 000 818 000 788 000
Långfristiga skulder 722 000 340 000 312 000 353 000 215 000 197 000 200 000 280 000 344 000 358 000
Kortfristiga skulder 6 443 000 4 292 000 3 710 000 4 120 000 3 594 000 3 187 000 4 954 000 4 648 000 4 294 000 4 949 000
Skulder och eget kapital 14 628 000 11 376 000 9 438 000 9 508 000 9 233 000 8 435 000 10 443 000 10 297 000 8 443 000 8 594 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 15 000 14 000 12 000 13 000 13 000 12 000 11 000 9 000 8 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 5 000 3 000 4 000 4 000 3 000 3 000 - - 1 000
Löner till övriga anställda 931 000 881 000 829 000 768 000 709 000 709 000 745 000 696 000 599 000 609 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 58 000 55 000 55 000 58 000 64 000 - - -
Sociala kostnader 496 000 474 000 439 000 389 000 359 000 372 000 373 000 393 000 321 000 320 000
Utdelning till aktieägare 834 999 765 416 0 607 240 603 819 562 267 542 426 541 994 374 579 208 042
Omsättning 10 397 000 11 616 000 11 149 000 9 774 000 8 563 000 8 218 000 8 695 000 8 437 000 6 573 000 5 992 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 675 1 667 1 598 1 532 1 414 1 427 1 545 1 566 1 349 1 337
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 207 6 960 6 977 6 371 6 042 5 759 5 628 5 387 4 858 4 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 861 821 801 764 765 766 731 701 688 700
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 655 000 2 042 000 1 618 000 1 357 000 1 418 000 1 265 000 1 088 000 1 007 000 670 000 648 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,39% 4,06% 14,22% 14,26% 3,95% -5,49% 3,07% 28,73% 9,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,01% 21,11% 19,36% 14,81% 17,91% 14,87% 11,17% 18,41% 8,62% 6,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,90% 20,70% 16,39% 14,42% 19,36% 15,26% 13,42% 22,48% 11,11% 9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,81% 23,48% 20,50% 19,32% 22,01% 21,65% 18,82% 17,80% 16,60% 17,60%
Rörelsekapital/omsättning 64,46% 50,53% 40,19% 39,03% 51,16% 45,08% 49,13% 52,56% 40,21% 34,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,60% 42,99% 42,40% 39,39% 45,27% 46,43% 39,28% 40,50% 32,80% 27,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,02% 236,60% 220,78% 87,94% 114,77% 132,51% 118,61% 117,75% 102,24% 96,93%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...