Visa allt om Falu Sportdepot Aktiebolag
Visa allt om Falu Sportdepot Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 0 210 618 490 630 1 259 1 379 540 15 556 25 961
Övrig omsättning - - 83 - - - - - 4 335 4
Rörelseresultat (EBIT) -103 -89 163 -416 -241 171 325 -308 2 134 219
Resultat efter finansnetto -102 -89 165 -1 165 163 -110 337 -261 2 762 78
Årets resultat -1 26 451 -773 525 -215 420 219 2 446 159
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 516 5 516 5 516 5 516 274 278 279 281 283 1 547
Omsättningstillgångar 577 724 864 895 7 289 7 338 7 798 8 617 11 067 10 513
Tillgångar 6 093 6 240 6 380 6 411 7 563 7 616 8 077 8 898 11 350 12 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 781 5 783 5 757 5 305 6 078 5 553 5 768 5 348 5 129 2 683
Obeskattade reserver 262 364 486 903 1 296 1 742 1 683 1 932 2 508 3 038
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 94 137 203 189 321 626 1 618 3 712 6 338
Skulder och eget kapital 6 093 6 240 6 380 6 411 7 563 7 616 8 077 8 898 11 350 12 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 518 465 380 967 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 153 330 557 589 161 197 102 1 871 3 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 78 51 227 199 288 278 306 3 950 1 541
Utdelning till aktieägare 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 210 701 490 630 1 259 1 379 540 19 891 25 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 210 309 245 315 630 690 270 1 037 1 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 81 230 240 404 408 511 494 394 452 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -103 -89 163 -415 -239 173 327 -306 2 474 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -66,02% 26,12% -22,22% -49,96% -8,70% 155,37% -96,53% -40,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1,43% 2,59% -6,38% 2,17% 2,63% 4,20% -2,92% 24,72% 1,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -42,38% 26,70% -83,47% 26,03% 15,89% 24,58% -48,15% 18,04% 0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,11% 43,02%
Rörelsekapital/omsättning - 300,00% 117,64% 141,22% 1 126,98% 557,35% 520,09% 1 296,11% 47,28% 16,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,23% 97,23% 96,18% 93,73% 92,99% 89,77% 86,77% 76,11% 61,10% 40,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 177,55% 770,21% 630,66% 440,89% 3 856,61% 2 285,98% 1 245,69% 532,57% 298,14% 30,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...