Visa allt om Ellos AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 615 000 1 135 895 997 528 919 752 872 275 905 615 889 218 842 982 989 253 889 974
Övrig omsättning 261 823 1 364 475 1 170 477 1 055 589 902 707 925 017 945 640 1 009 854 1 129 353 1 255 955
Rörelseresultat (EBIT) 74 099 -54 040 52 847 73 338 -23 526 38 287 16 410 40 150 -82 336 -26 070
Resultat efter finansnetto 71 450 -49 206 60 929 78 770 -18 129 42 398 22 851 26 583 369 754 -40 459
Årets resultat 48 896 -45 138 3 646 -1 118 0 0 3 196 3 094 416 307 -33 841
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 972 422 152 406 944 379 802 382 944 410 235 344 854 242 357 218 983 267 451
Omsättningstillgångar 1 179 029 1 045 332 886 416 919 124 925 849 897 591 1 027 305 1 091 007 1 273 347 864 601
Tillgångar 1 605 001 1 467 484 1 293 360 1 298 926 1 308 793 1 307 826 1 372 159 1 333 364 1 492 330 1 132 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 835 649 786 753 831 891 828 245 816 362 816 362 816 362 813 166 810 072 331 322
Obeskattade reserver 0 0 860 860 860 860 1 028 295 24 641 55 687
Avsättningar (tkr) 72 999 72 076 71 321 79 271 75 224 72 145 65 242 70 911 71 461 178 782
Långfristiga skulder 0 736 1 273 0 0 0 0 0 0 40 272
Kortfristiga skulder 696 353 607 919 388 015 390 550 416 347 418 459 489 527 448 992 586 156 525 989
Skulder och eget kapital 1 605 001 1 467 484 1 293 360 1 298 926 1 308 793 1 307 826 1 372 159 1 333 364 1 492 330 1 132 052
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 4 102 3 516
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 215 516 213 078 205 215 212 368 209 419 210 517 219 539 233 142 247 621 239 965
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 117 003 88 439 92 048 96 147 98 494 96 804 92 721 99 374 159 422 98 885
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 876 823 2 500 370 2 168 005 1 975 341 1 774 982 1 830 632 1 834 858 1 852 836 2 118 606 2 145 929
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 542 493 461 470 497 503 530 584 580 698
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 825 2 304 2 164 1 957 1 755 1 800 1 678 1 443 1 706 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 629 638 710 655 661 618 590 744 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 111 306 -21 651 82 771 100 179 24 380 53 635 27 933 51 085 -68 477 -12 809
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 130,21% 13,87% 8,46% 5,44% -3,68% 1,84% 5,48% -14,79% 11,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,20% -2,91% 5,07% 6,60% -1,02% 3,78% 2,22% 5,37% 27,32% -1,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,19% -3,76% 6,57% 9,32% -1,53% 5,46% 3,42% 8,50% 41,22% -1,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,99% -40,60% -23,50% -13,34% -6,79% -11,24% -13,05% -20,09% -28,94% -48,86%
Rörelsekapital/omsättning 18,46% 38,51% 49,96% 57,47% 58,41% 52,91% 60,48% 76,16% 69,47% 38,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,07% 53,61% 64,37% 63,82% 62,43% 62,47% 59,55% 61,00% 55,57% 32,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,24% 84,95% 96,69% 126,71% 111,78% 103,56% 100,63% 157,12% 145,18% 72,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!