Visa allt om Eric Thors Fastighetsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Eric Thors Fastighetsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 772 3 001 2 548 2 348 2 242 2 053 1 824 1 436 1 568 1 341
Övrig omsättning - 83 - - 1 75 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -95 124 59 -13 147 105 58 -72 24 -62
Resultat efter finansnetto -95 124 60 -14 148 107 58 -72 34 -17
Årets resultat 1 72 33 1 79 56 43 -32 17 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 11 34 0 0 2 5
Omsättningstillgångar 814 972 1 085 723 803 655 655 489 634 626
Tillgångar 814 972 1 085 723 814 689 655 489 636 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 470 443 410 409 430 400 357 394 377
Obeskattade reserver 9 107 76 60 75 37 9 0 40 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 406 397 567 253 330 221 247 132 202 223
Skulder och eget kapital 814 972 1 085 723 814 689 655 489 636 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 54 147 212 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 961 723 673 665 662 539 377 268 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 239 226 196 204 203 209 143 107 101
Utdelning till aktieägare 0 0 45 0 0 100 25 0 5 0
Omsättning 2 772 3 084 2 548 2 348 2 243 2 128 1 845 1 436 1 568 1 341
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 386 1 501 1 274 1 174 1 121 1 027 912 718 784 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 632 504 456 457 464 438 358 324 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -95 124 59 -13 147 105 58 -70 27 -59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,63% 17,78% 8,52% 4,73% 9,21% 12,55% 27,02% -8,42% 16,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,67% 12,76% 5,53% -1,80% 18,18% 15,53% 8,85% -14,72% 5,35% -2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,43% 4,13% 2,35% -0,55% 6,60% 5,21% 3,18% -5,01% 2,17% -1,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,01% 90,34% 87,72% 86,71% 87,47% 84,27% 81,09% 78,69% 76,15% 65,03%
Rörelsekapital/omsättning 14,72% 19,16% 20,33% 20,02% 21,10% 21,14% 22,37% 24,86% 27,55% 30,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,00% 56,94% 46,29% 63,18% 57,04% 66,37% 62,08% 73,01% 66,48% 63,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,58% 206,30% 163,32% 225,69% 199,70% 234,84% 214,98% 283,33% 258,42% 228,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...