Visa allt om Jens S. Transmissioner AB
Visa allt om Jens S. Transmissioner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 185 199 188 787 188 702 186 664 179 760 189 694 162 385 140 907 173 669 154 353
Övrig omsättning 1 516 1 601 1 683 1 288 1 391 1 506 1 519 1 575 1 190 1 010
Rörelseresultat (EBIT) 6 229 9 273 8 601 9 951 7 634 12 123 9 902 3 154 9 685 11 364
Resultat efter finansnetto 15 321 14 583 15 808 17 991 15 796 21 212 14 582 7 173 14 244 19 124
Årets resultat 9 411 5 366 7 660 15 937 13 546 17 940 13 365 7 560 13 107 16 314
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 672 14 948 14 217 15 011 14 901 13 814 13 966 13 903 15 391 13 838
Omsättningstillgångar 74 788 75 107 74 639 67 161 65 982 78 998 65 390 61 484 60 947 63 121
Tillgångar 89 460 90 055 88 856 82 172 80 883 92 812 79 356 75 387 76 338 76 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 858 41 447 41 081 33 421 34 894 44 334 35 112 36 039 31 943 26 958
Obeskattade reserver 919 889 803 1 094 1 178 942 829 2 605 4 192 6 393
Avsättningar (tkr) 17 053 16 799 16 605 15 855 15 671 15 257 13 728 13 134 12 625 11 916
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 630 30 920 30 367 31 802 29 140 32 279 29 686 23 609 27 578 31 692
Skulder och eget kapital 89 460 90 055 88 856 82 172 80 883 92 812 79 356 75 387 76 338 76 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 988 1 681 1 448 1 512 1 367 1 657 1 586 1 257 1 224 1 472
Varav tantiem till styrelse & VD - 212 0 182 - 400 300 0 - 300
Löner till övriga anställda 24 120 22 313 21 474 20 347 20 235 19 656 17 641 17 640 18 128 16 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 343 11 268 10 483 9 654 11 083 10 753 8 915 8 710 8 736 8 277
Utdelning till aktieägare 6 000 10 000 5 000 0 10 000 15 800 0 6 000 0 0
Omsättning 186 715 190 388 190 385 187 952 181 151 191 200 163 904 142 482 174 859 155 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 55 54 54 52 54 47 49 57 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 307 3 432 3 494 3 457 3 457 3 513 3 455 2 876 3 047 2 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 641 619 584 629 594 599 563 493 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 669 10 678 10 215 11 338 8 922 13 495 11 248 4 746 11 625 12 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,90% 0,05% 1,09% 3,84% -5,24% 16,82% 15,24% -18,86% 12,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,88% 16,88% 18,85% 22,69% 20,34% 23,58% 19,24% 10,21% 19,66% 25,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,64% 8,05% 8,88% 9,99% 9,15% 11,54% 9,40% 5,46% 8,64% 12,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,43% 29,61% 28,22% 28,56% 31,94% 31,16% 31,16% 29,31% 28,91% 32,10%
Rörelsekapital/omsättning 23,84% 23,41% 23,46% 18,94% 20,50% 24,63% 21,99% 26,88% 19,21% 20,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,47% 46,79% 46,94% 41,71% 44,21% 48,52% 45,02% 50,35% 45,80% 41,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,48% 134,40% 147,37% 119,73% 118,97% 147,55% 127,62% 137,77% 94,23% 106,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...