Visa allt om Aktiebolaget Industrivärden
Visa allt om Aktiebolaget Industrivärden

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 786 000 3 078 000 3 590 000 5 611 000 12 702 000 2 509 000 2 555 000 15 484 000 1 971 000 2 986 000
Övrig omsättning 12 957 000 13 687 000 - 178 000 140 000 - - 2 000 - 1 000
Rörelseresultat (EBIT) 15 632 000 16 653 000 3 361 000 5 643 000 12 712 000 11 591 000 -15 054 000 15 392 000 21 192 000 -28 599 000
Resultat efter finansnetto 15 555 000 16 451 000 3 104 000 5 265 000 12 140 000 11 008 000 -15 647 000 14 870 000 20 669 000 -29 114 000
Årets resultat 15 555 000 16 451 000 3 104 000 5 265 000 12 140 000 11 008 000 -15 647 000 14 870 000 20 669 000 -29 114 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 301 000 94 464 000 82 301 000 83 437 000 77 519 000 68 162 000 56 955 000 71 299 000 53 573 000 34 838 000
Omsättningstillgångar 1 059 000 1 160 000 236 000 622 000 2 035 000 440 000 161 000 - 217 000 1 137 000
Tillgångar 108 360 000 95 624 000 82 537 000 84 059 000 79 554 000 68 602 000 57 116 000 71 547 000 53 790 000 35 975 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 880 000 82 129 000 67 850 000 67 406 000 59 280 000 48 437 000 39 140 000 56 327 000 42 544 000 23 583 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 660 000 7 796 000 12 285 000 12 524 000 15 377 000 15 473 000 14 474 000 12 467 000 8 526 000 9 764 000
Kortfristiga skulder 4 820 000 5 699 000 2 402 000 4 129 000 4 897 000 4 692 000 3 502 000 2 753 000 2 720 000 2 628 000
Skulder och eget kapital 108 360 000 95 624 000 82 537 000 84 059 000 79 554 000 68 602 000 57 116 000 71 547 000 53 790 000 35 975 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 000 6 000 - - 5 000 15 800 4 000 0 14 000 14 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 2 000 2 000
Löner till övriga anställda 42 000 40 000 - - 60 000 34 200 39 000 36 000 22 000 22 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 000 31 000 - - 46 000 40 000 40 000 30 000 23 000 25 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 743 000 16 765 000 3 590 000 5 789 000 12 842 000 2 509 000 2 555 000 15 486 000 1 971 000 2 987 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 - 0 26 23 21 21 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 163 882 181 059 - - 488 538 109 087 121 667 737 333 93 857 142 190
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 632 000 16 653 000 3 361 000 5 643 000 12 712 000 11 591 000 -15 054 000 15 392 000 21 192 000 -28 599 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,49% -14,26% -36,02% -55,83% 406,26% -1,80% -83,50% 685,59% -33,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,44% 17,44% 4,10% 6,75% 16,00% 16,91% -26,34% 21,54% 39,43% -79,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 561,52% 541,72% 94,37% 101,16% 100,21% 462,42% -588,81% 99,53% 1 076,15% -957,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -135,00% -147,47% -60,33% -62,50% -22,53% -169,47% -130,76% -17,78% -126,99% -49,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,48% 85,89% 82,21% 80,19% 74,52% 70,61% 68,53% 78,73% 79,09% 65,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,97% 20,35% 9,83% 15,06% 41,56% 9,38% 4,60% - 7,98% 43,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 387 000 1 516 000 1 666 000 3 108 000 1 677 000 1 472 000 1 587 000 646 000 1 203 000 2 902 000
Övrig omsättning 10 869 000 9 939 000 - 82 000 113 000 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 145 000 11 343 000 -143 000 3 044 000 1 660 000 4 100 000 -12 695 000 11 614 000 9 442 000 -15 713 000
Resultat efter finansnetto 12 121 000 11 259 000 -261 000 2 816 000 1 325 000 3 849 000 -12 959 000 11 141 000 8 970 000 -16 223 000
Årets resultat 12 121 000 11 259 000 -261 000 2 816 000 1 325 000 3 849 000 -12 959 000 11 141 000 8 970 000 -16 223 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 883 000 53 333 000 43 603 000 48 092 000 47 063 000 44 889 000 39 705 000 52 022 000 39 294 000 33 128 000
Omsättningstillgångar 2 021 000 1 284 000 3 039 000 2 813 000 61 000 1 830 000 1 914 000 972 000 223 000 1 178 000
Tillgångar 65 904 000 54 617 000 46 642 000 50 905 000 47 124 000 46 719 000 41 619 000 52 994 000 39 517 000 34 306 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 647 000 43 330 000 34 243 000 37 164 000 31 487 000 31 519 000 29 411 000 43 919 000 28 982 000 21 720 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 660 000 5 796 000 10 285 000 11 024 000 12 212 000 13 191 000 9 763 000 6 367 000 7 513 000 8 746 000
Kortfristiga skulder 4 597 000 5 491 000 2 114 000 2 717 000 3 425 000 2 009 000 2 445 000 2 708 000 3 022 000 3 840 000
Skulder och eget kapital 65 904 000 54 617 000 46 642 000 50 905 000 47 124 000 46 719 000 41 619 000 52 994 000 39 517 000 34 306 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 000 600 6 000 6 000 5 000 15 800 4 000 0 10 000 10 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 800 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 42 000 40 000 92 000 50 000 47 000 23 200 28 000 27 000 20 000 20 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 30 000 31 000 60 000 36 000 40 000 35 000 35 000 26 000 20 000 22 000
Utdelning till aktieägare 2 394 000 2 285 000 2 162 000 2 702 000 2 155 000 1 931 000 1 738 000 1 545 000 1 159 000 0
Omsättning 12 256 000 11 455 000 1 666 000 3 190 000 1 790 000 1 472 000 1 587 000 646 000 1 203 000 2 902 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 21 23 21 19 17 18 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 81 588 89 176 79 333 135 130 79 857 77 474 93 353 35 889 63 316 152 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 145 000 11 343 000 -143 000 3 044 000 1 660 000 4 100 000 -12 695 000 11 614 000 9 442 000 -15 713 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,51% -9,00% -46,40% 85,33% 13,93% -7,25% 145,67% -46,30% -58,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,45% 20,81% -0,25% 6,02% 3,57% 8,90% -30,30% 21,95% 23,94% -45,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 876,50% 749,60% -7,08% 98,55% 100,18% 282,61% -794,64% 1 800,77% 786,45% -540,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 5,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -185,72% -277,51% 55,52% 3,09% -200,60% -12,16% -33,46% -268,73% -232,67% -91,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,40% 79,33% 73,42% 73,01% 66,82% 67,47% 70,67% 82,88% 73,34% 63,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,96% 23,38% 143,76% 103,53% 1,78% 91,09% 78,28% 35,89% 7,38% 30,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...