Visa allt om Crafton Musik Aktiebolag
Visa allt om Crafton Musik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 49 465 46 786 45 099 46 407 52 060 54 855 57 807 58 961 56 841 56 192
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 254 1 059 1 244 696 1 724 2 632 4 773 6 276 5 585 6 656
Resultat efter finansnetto 1 228 1 061 1 299 691 1 690 2 721 4 564 6 215 5 503 6 604
Årets resultat 1 229 1 356 1 324 1 025 992 1 463 1 836 2 591 1 969 2 345
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 179 259 325 422 476 517 638 740 750
Omsättningstillgångar 34 607 34 866 34 740 34 241 35 274 36 214 35 451 35 687 32 174 30 250
Tillgångar 34 724 35 045 34 998 34 565 35 696 36 690 35 967 36 325 32 913 31 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 963 18 734 17 378 16 054 15 029 14 037 12 574 10 738 9 147 10 178
Obeskattade reserver 3 656 4 030 4 732 5 176 5 922 6 634 6 982 6 993 6 466 5 790
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 250 2 750 3 250 3 750 4 325
Kortfristiga skulder 12 106 10 282 10 888 11 335 12 745 13 770 13 661 15 343 13 551 10 707
Skulder och eget kapital 34 724 35 045 34 998 34 565 35 696 36 690 35 967 36 325 32 913 31 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 484 - 0 0 1 317 1 483 1 324 1 391 1 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 972 6 493 6 684 6 683 7 411 5 682 5 351 5 059 4 869 4 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 553 2 480 2 491 2 453 2 423 2 860 2 166 2 201 2 427 2 461
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000
Omsättning 49 465 46 786 45 099 46 407 52 060 54 855 57 807 58 961 56 841 56 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 18 19 17 17 17 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 748 2 599 2 506 2 578 2 740 3 227 3 400 3 468 3 344 3 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 525 510 508 518 580 529 505 511 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 316 1 139 1 392 859 1 897 2 790 4 962 6 472 5 758 6 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,73% 3,74% -2,82% -10,86% -5,10% -5,11% -1,96% 3,73% 1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,74% 3,29% 3,94% 2,32% 5,14% 7,77% 13,35% 18,19% 17,61% 22,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,62% 2,46% 3,06% 1,73% 3,52% 5,20% 8,31% 11,21% 10,20% 12,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,05% 26,33% 28,38% 27,10% 28,09% 28,87% 30,12% 31,17% 32,62% 32,95%
Rörelsekapital/omsättning 45,49% 52,55% 52,89% 49,36% 43,28% 40,92% 37,69% 34,50% 32,76% 34,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,06% 62,43% 60,20% 57,48% 54,33% 51,58% 49,27% 43,42% 41,94% 46,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,48% 121,06% 146,16% 125,13% 98,51% 103,88% 103,58% 105,44% 109,21% 129,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...